Smes คือ อะไร

Smes คือ อะไร

SME คืออะไร

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือเรียกอีกอย่างว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อมกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะแบ่งตามขนาดของสินทรัพย์ถาวรและจำนวนพนักงาน โดยในประเทศไทย หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กำหนดขนาดของ SME ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • วิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และพนักงานไม่เกิน 10 คน
 • วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท และพนักงานไม่เกิน 50 คน
 • วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท และพนักงานไม่เกิน 200 คน

ประเภทของ SME

SME สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

 • กิจการการผลิต หมายถึง กิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป คลอบคลุมถึงกิจการที่ทำเกี่ยวกับเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม, โรงงานผลิตอาหารแห้ง, โรงงานผลิตกระดาษ เป็นต้น
 • กิจการการค้า หมายถึง กิจการที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง หรือคือการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจัดจำหน่าย มีทั้งกิจการค้าส่ง และกิจการค้าปลีก เช่น กิจการห้างสรรพสินค้า กิจการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการขายเครื่องกีฬา เป็นต้น
 • กิจการบริการ หมายถึง ธุรกิจที่เน้นการให้บริการหรือขายบริการ ไม่ได้จำหน่ายสินค้า เช่น กิจการประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ร้านเสริมสวย โรงภาพยนตร์ กิจการรับทำบัญชี เป็นต้น

ความสำคัญของ SME

Table of Contents

SME มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นฐานรากของเศรษฐกิจ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ SME มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ

See also  Mou ธนาคาร คือ อะไร

ตัวอย่างธุรกิจ SME

ตัวอย่างธุรกิจ SME ที่น่าสนใจในประเทศไทย ได้แก่

 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายอาหาร ร้านอาหาร
 • ธุรกิจบริการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านนวด ธุรกิจทัวร์และท่องเที่ยว
 • ธุรกิจค้าปลีก เช่น ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของชำ
 • ธุรกิจผลิตสินค้า เช่น โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ธุรกิจเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจซอฟต์แวร์

ข้อดีของ SME

SME มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
 • สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับตลาดได้
 • เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ

ข้อเสียของ SME

SME มีข้อเสียบางประการ ได้แก่

 • มีทุนและทรัพยากรจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้
 • ขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
 • เสี่ยงต่อการขาดทุน เนื่องจากมีการแข่งขันสูง

สรุป

SME เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ SMEs ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก

Webธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนิน … Webลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และตามประมวล รัษฎากร สรุปไดด้ังน้ี 1.

SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ

Smes คือ อะไร

Source: blog.peakaccount.com

What is SME? Find It's Advantages & Disadvantages.

Smes คือ อะไร

Source: www.marketing2business.com

ตามติด SMEs ไทย ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น SMEs 4.0

Smes คือ อะไร

Source: sme.krungthai.com

Startup และ SMEs ต่างกันอย่างไร – PEAK Blog

Smes คือ อะไร

Source: blog.peakaccount.com

แบงก์กรุงไทยแนะทางลัดทางรอด SMEs ด้วยหลากหลายตัวช่วยจากภาครัฐ – ThaiPublica

Smes คือ อะไร

Source: thaipublica.org

เปรียบเทียบให้ชัด! ทุกความแตกต่างระหว่าง “SMEs กับ Startup” | ShortRecap

Smes คือ อะไร

Source: shortrecap.co

SME คืออะไร – ลักษณะ ประเภท ข้อดีข้อเสียของ SME – Thai Winner

Smes คือ อะไร

Source: thaiwinner.com

ธุรกิจ SMEs คืออะไร มีธุรกิจไหนน่าสนใจบ้าง

Smes คือ อะไร

Source: www.trueplookpanya.com

List Of Smes In Malaysia / (PDF) CREDIT GUARANTEE SYSTEM FOR SMEs IN

Smes คือ อะไร

Source: kraient.blogspot.com

What is SME – SME Full Form, Meaning & Definition, Responsibilities

Smes คือ อะไร

Source: www.lendingkart.com

Smes คือ อะไร, ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION, 1.42 MB, 01:02, 2,866, NATNARA CHANNELS, 2022-07-15T11:11:41.000000Z, 9, SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ, blog.peakaccount.com, 1000 x 500, png, , 10, smes-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Smes คือ อะไร.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
natnara-corporation.com

Facebook : Natnara Corp

Tell : 062-859-5241

Line ID : nat.nsk _________________________________________
#ณัฐนาราคอร์ปอเรชั่น #วางระบบบัญชี #IPO

SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ

Webลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และตามประมวล รัษฎากร สรุปไดด้ังน้ี 1.

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

Source: Youtube.com

1. SME คืออะไร

1. SME คืออะไร

Source: Youtube.com

SME ต้องรู้! จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ดียังไง

SME ต้องรู้! จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ดียังไง

Source: Youtube.com

See also  Pain And Gain คือ อะไร

Startup คืออะไร แล้วมันต่างจาก SME ยังไงนะ [มีผู้สนับสนุนรายการ]

Startup คืออะไร แล้วมันต่างจาก SME ยังไงนะ [มีผู้สนับสนุนรายการ]

Source: Youtube.com

ธุรกิจ SMEs และการวางแผนธุรกิจสำหรับปี 2022 | Mission To The Moon EP.1400

ธุรกิจ SMEs และการวางแผนธุรกิจสำหรับปี 2022 | Mission To The Moon EP.1400

Source: Youtube.com

ธุรกิจ SME คืออะไร : DarkBlack แพคมาเล่า

ธุรกิจ SME คืออะไร : DarkBlack แพคมาเล่า

Source: Youtube.com

ธุรกิจใดต่อไปนี้เป็น SME #TheSecretSauceQuiz

ธุรกิจใดต่อไปนี้เป็น SME #TheSecretSauceQuiz

Source: Youtube.com

คำสาป SMEs ไทย ทำไมไม่โตสักที | The Secret Sauce EP.651

คำสาป SMEs ไทย ทำไมไม่โตสักที | The Secret Sauce EP.651

Source: Youtube.com

Digital Factoring คืออะไร ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ SME ไทยได้อย่างไร

Digital Factoring คืออะไร ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ SME ไทยได้อย่างไร

Source: Youtube.com

SME คืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไรในธุรกิจปัจจุบันExplore further

SMEs คืออะไร ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? – tanateauditor

SMEs คืออะไร. SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprises ชื่อภาษาไทยจะเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs คือ ธุรกิจขนาดกลางและ ,

SMEs คืออะไร? เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ SMEs …

18 Sep 2022 · SMEs ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกในชื่อภาษาไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,

ธุรกิจ SMEs คืออะไร มีธุรกิจไหนน่าสนใจบ้าง

SMEs (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – San…

ธุรกิจ SMEs คืออะไร มีธุรกิจไหนน่าสนใจบ้าง

24 Mar 2023 · วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท ,

SMEs คืออะไร มีกี่ประเภท งานบัญชีภาษีที่ SMEs จำเป็นต้องจัดทำ

27 August 2020. ธุรกิจ SMEs เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย SMEs …

SMEs (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

0ถูกแชร์ทั้งหมด. SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” สำหรับความหมายของ ,

SME และธุรกิจ SME คืออะไร มีกี่ประเภท ไปทำความเข้าใจกัน

ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนิน ,