Space Charter คือ อะไร

Space Charter คือ อะไร

Space Charter คือ อะไร

บทนำ

Space Charter หรือ ธรรมนูญอวกาศ เป็นเอกสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่วางแนวทางสำหรับการใช้อวกาศอย่างสันติและยั่งยืน เอกสารนี้ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติในปี 1967 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1979

ความหมายของ Space Charter

Space Charter กำหนดว่าอวกาศเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ และทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอวกาศในทางสันติ เอกสารนี้ยังห้ามการใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

Table of Contents

หลักการสำคัญของ Space Charter

Space Charter มีหลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 • หลักการของการใช้อวกาศอย่างสันติ อวกาศจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์สันติเท่านั้น และห้ามใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร
 • หลักการของการใช้อวกาศเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ อวกาศจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมด และทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอวกาศ
 • หลักการของการใช้อวกาศอย่างยั่งยืน อวกาศจะต้องใช้อย่างยั่งยืน และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
 • หลักการของสิทธิอธิปไตยเหนือวัตถุอวกาศ รัฐมีอธิปไตยเหนือวัตถุอวกาศที่ตนส่งขึ้นสู่อวกาศ
 • หลักการของความรับผิดชอบร่วมกัน รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องอวกาศ

บทสรุป

Space Charter เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญที่วางแนวทางสำหรับการใช้อวกาศอย่างสันติและยั่งยืน เอกสารนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของมนุษยชาติ เนื่องจากอวกาศเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมด

ไซโลคำหลัก

 • Space Charter
 • ธรรมนูญอวกาศ
 • อวกาศ
 • หลักการ
 • สันติ
 • ยั่งยืน
 • อธิปไตย
 • ความรับผิดชอบ

คำบรรยาย

หลักการของการใช้อวกาศอย่างสันติ

See also  Kombucha คือ อะไร

หลักการของการใช้อวกาศอย่างสันติเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของ Space Charter หลักการนี้กำหนดว่าอวกาศจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์สันติเท่านั้น และห้ามใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร

การห้ามใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอวกาศเป็นพื้นที่ที่อาจเกิดความขัดแย้งได้ง่าย หากอนุญาตให้ใช้อวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร อาจนำไปสู่สงครามอวกาศ ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก

หลักการของการใช้อวกาศเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

หลักการของการใช้อวกาศเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติกำหนดว่าอวกาศจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมด และทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอวกาศ

หลักการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากอวกาศเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติในด้านต่างๆ เช่น การสำรวจอวกาศ การสื่อสาร การท่องเที่ยว และพลังงาน

หลักการของการใช้อวกาศอย่างยั่งยืน

หลักการของการใช้อวกาศอย่างยั่งยืนกำหนดว่าอวกาศจะต้องใช้อย่างยั่งยืน และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากอวกาศเป็นสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง การใช้ประโยชน์จากอวกาศจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการของสิทธิอธิปไตยเหนือวัตถุอวกาศ

หลักการของสิทธิอธิปไตยเหนือวัตถุอวกาศกำหนดว่ารัฐมีอธิปไตยเหนือวัตถุอวกาศที่ตนส่งขึ้นสู่อวกาศ

หลักการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากวัตถุอวกาศเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ รัฐจึงมีสิทธิที่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากวัตถุอวกาศดังกล่าว

หลักการของความรับผิดชอบร่วมกัน

หลักการของความรับผิดชอบร่วมกันกำหนดว่ารัฐมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องอวกาศ

หลักการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากอวกาศเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ รัฐจึงมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องอวกาศไม่ให้ถูกทำลาย

สรุป

Space Charter เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญที่วางแนวทางสำหรับการใช้อวกาศอย่างสันติและยั่งยืน เอกสารนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของมนุษยชาติ เนื่องจากอวกาศเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมด

Web(n) space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai Definition:. Webความหมาย. [VT] เช่า ดูเพิ่ม: ให้บริการ, ให้เช่ารถ คำพ้อง: hire , lease , rent. [ADJ] ที่เช่ามา ดูเพิ่ม: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา. [N] ใบอนุญาต … WebSpace Economy Lifting Off 2021: ทำความเข้าใจ Space Economy คืออะไร. หลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการ Thai Space Consortium.

PPT – Space Planning – Charter PowerPoint Presentation, free download

Space Charter คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Space Charter (2019) – Plot Summary – IMDb

Space Charter คือ อะไร

Source: www.imdb.com

The International Charter Space and Major Disasters

Space Charter คือ อะไร

Source: diligentias.com

International Charter Space and Major Disasters | UN-SPIDER Knowledge

Space Charter คือ อะไร

Source: www.un-spider.org

3.1 Project Charter – Project Management – What Is a Project Charter in

Space Charter คือ อะไร

Source: usvimagazine.com

ESA – International Charter ‘Space and Major Disasters’ opens new doors

Space Charter คือ อะไร

Source: www.esa.int

International Charter Space and Major Disasters publishes annual report

Space Charter คือ อะไร

Source: www.un-spider.org

Hapag-Lloyd signs space charter agreement with Maersk and MSC – Update

Space Charter คือ อะไร

Source: www.hapag-lloyd.com

Space Charter – Cigarette Commercial – YouTube

Space Charter คือ อะไร

Source: www.youtube.com

ESA – Charter website will assist rescue operations

Space Charter คือ อะไร

Source: www.esa.int

Space Charter คือ อะไร, What are the basics of Ship Chartering, 32.59 MB, 23:44, 86,244, ShipScope, 2020-05-12T16:50:35.000000Z, 9, PPT – Space Planning – Charter PowerPoint Presentation, free download, www.slideserve.com, 720 x 540, jpeg, charter space planning slideserve, 10, space-charter-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Space Charter คือ อะไร. Webb. charter term. คือการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่เช่ามาขนส่งสินค้าเป็นเที่ยวๆ เป็นเรือที่ไม่มีตารางเดินเรือและเส้นทางเป็นการ … Webการเช่าเรือโดยทั่วไปจะแบ่งออก เป็น ๓ ประเภทด้วยกัน คือ. ๑. Voyage Charter. เป็นการเช่าเรือเป็นเที่ยว ผู้เช่าต้องการใช้เพียงระยะเวลา … Webcharter. [n. vt.] กฎบัตร, กฎหมาย, ธรรมนูญ, พระบรมราชานุญาต. [n. vt.] เช่า (เรือ), สัญญาเช่า. คำอ่าน ชา-เทอะ. คำพ้องความหมาย (Synonym) concession, grant. ดูคำอื่นๆใน …

See also  Electrolyte คือ ค่า อะไร

Lecture 1:Ever wondered What are the Basics of Ship Chartering? How does the whole Commercial Shipping Industry operate?

In this video we’ll try to answer the following questions:

(1:27) Who are the players in chartering?

(1:40) Who is a shipowner?

(2:08) Who is a charter?

(2:43) Who is a shipbroker?

(3:24) What is the shipbroker job description?

(5:08) What are the different types of brokers?

(5:48) What are different types of cargoes carried on ship?

(6:38) What are different general Bulk Carrier Sizes?
Handysize, Handymax, Supramax, Panamax, Post-Panamax, Capesize,
VLOC

(7:58) What are the different Tanker Sizes?
General Purpose, Medium range, Long Range 1, Aframax, Long range2, VLCC, ULCC

(8:57) What are the different cost components in shipping?

(9:36) Capital Costs (Cost of Capital – CoC),

(9:47) Operating Expenses (OPEX),

(11:30) Periodic Cost,

(12:25) Voyage Cost,

(14:06) Cargo Handling Cost

(15:03) What are the different types of chartering?

(15:25) Voyage Charter,

(17:02) Time Charter,

(18:19) Trip Time Charter,

(19:05) Bareboat Charter,

(22:03) Consecutive Voyages,

(22:39) Contract of Affreightment

(22:01) What are the different cost component between Voyage, Time and Bareboat Charter?

—————————————————————————————————————————————————————

Feel free to download the sample copy for the lecture: shipscope.org/?page_id=497
For the full version of the lecture to download please visit my website.

—————————————————————————————————————————————————————-

SUBSCRIBE so you never miss another video: youtu.be/CHQB2hjkBuk

Connect with Akash Pise on Social Media-

Facebook- facebook.com/ShipScope2020
Instagram- instagram.com/shipscope/?hl=en
Twitter- twitter.com/ShipScope
LinkedIn- linkedin.com/company/shipscope
My LinkedIn page- linkedin.com/in/akash-pise-mics-973227122/
Website- shipscope.org

—————————————————————————————————————————————————————-
#maritime #chartering #shipping

About: ShipScope brings you an e-learning platform to learn about commercial shipping subject.
So keep on learning it and we will talk soon!

Credits:
Ship Inspection ( shipinspection.eu/)
shippipedia ( shippipedia.com/chartering/)

Disclaimer: The information contained in this multimedia content (“Video”) posted represents the views and opinions of the original creators of such Video and does not necessarily represent the views or opinions of any other organisation. The mere appearance of this video on the Channel/website does not constitute an endorsement by any professional body. This Video has been made available for informational and educational purposes only. ShipScope does not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness, or completeness of the Video Content. ShipScope does not warrant the performance, effectiveness or applicability of any sites listed or linked to in any video content. This Video is not intended to be a substitute for professional advice or consultation. Always seek the advice of your financial, legal, tax or professional advisors to be aware of the risks involved which may be obtained and necessary due diligence, etc may be done at your end. Never disregard professional advice or delay in seeking it because of something you have read or seen on the video or any website.ShipScope hereby disclaims any and all liability to any party for any direct, indirect, implied, punitive, special, incidental or other consequential damages arising directly or indirectly from any use of this video, which is provided as is, and without warranties.

See also  Cpk คือ Lab อะไร

PPT – Space Planning – Charter PowerPoint Presentation, free download

Webความหมาย. [VT] เช่า ดูเพิ่ม: ให้บริการ, ให้เช่ารถ คำพ้อง: hire , lease , rent. [ADJ] ที่เช่ามา ดูเพิ่ม: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา. [N] ใบอนุญาต … WebSpace Economy Lifting Off 2021: ทำความเข้าใจ Space Economy คืออะไร. หลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการ Thai Space Consortium.

What are the basics of Ship Chartering

What are the basics of Ship Chartering

Source: Youtube.com

Introduction to Charter Cities Part 1: What is a Charter City

Introduction to Charter Cities Part 1: What is a Charter City

Source: Youtube.com

What is a Charter School

What is a Charter School

Source: Youtube.com

[sub]🧳ep.3-1|모험 액션 코믹 멜로는 있어도 보물이 없는() 해적선 출장|🧳출장 십오야2

[sub]🧳ep.3-1|모험 액션 코믹 멜로는 있어도 보물이 없는() 해적선 출장|🧳출장 십오야2

Source: Youtube.com

What I learned from going blind in space | Chris Hadfield

What I learned from going blind in space | Chris Hadfield

Source: Youtube.com

Stabilize your supply chain with Air Charter Solutions by cargo-partner

Stabilize your supply chain with Air Charter Solutions by cargo-partner

Source: Youtube.com

Behind The Scenes of A Charter and a Rough Gulf Crossing Ep 37 | Sailing The Space Between

Behind The Scenes of A Charter and a Rough Gulf Crossing Ep 37 | Sailing The Space Between

Source: Youtube.com

2022 Your First Dive Charter Part 1 Boat Etiquette

2022 Your First Dive Charter Part 1 Boat Etiquette

Source: Youtube.com

How Long is a Trip to Mars

How Long is a Trip to Mars

Source: Youtube.com

http://www.oic.go.th/

2521 4.1 (Hire Purchase Bareboat Charter with Option to Purchase) 75 4.2 (Bareboat Charter) (1) (Business Plan) 75 4.3 (Space/Slot Charter) (Slot Exchange)

รูปแบบการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล – CPL INTER

18 Apr 2022 · รูปแบบการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล ประเภทที่ 2 CHARTER TERM. เป็นการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่เช่าเหมาลำ เป็นเรือที่ไม่มี ,

Lissom Logistics – รูปแบบของการว่าจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลExplore further

CHARTER TERM คือการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่เช่ามาขนส่งสินค้าเป็นเที่ยวๆ เป็นเรือที่ไม่มีตารางเดินเรือและเส้นทางเป็นการ ,

การเช่าเรือ

30 Dec 2010 · การเช่าเรือโดยทั่วไปจะแบ่งออก เป็น ๓ ประเภทด้วยกัน คือ. ๑. Voyage Charter. เป็นการเช่าเรือเป็นเที่ยว ผู้เช่าต้องการใช้เพียงระยะเวลา ,

การขนส่งสินค้าทางทะเลExplore further

b. charter term. คือการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่เช่ามาขนส่งสินค้าเป็นเที่ยวๆ เป็นเรือที่ไม่มีตารางเดินเรือและเส้นทางเป็นการ ,

charter (ชาร์เทอะ) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ …

ความหมาย. [VT] เช่า ดูเพิ่ม: ให้บริการ, ให้เช่ารถ คำพ้อง: hire , lease , rent. [ADJ] ที่เช่ามา ดูเพิ่ม: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา. [N] ใบอนุญาต ,

charter คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค …

charter. [n. vt.] กฎบัตร, กฎหมาย, ธรรมนูญ, พระบรมราชานุญาต. [n. vt.] เช่า (เรือ), สัญญาเช่า. คำอ่าน ชา-เทอะ. คำพ้องความหมาย (Synonym) concession, grant. ดูคำอื่นๆใน ,

charter แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates] charter. (ชาร์’เทอะ) { charter ed, charter ing, charter s } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น ,

ความแตกต่างระหว่าง LINER VESSEL กับ CHARTER VESSEL

ความแตกต่างระหว่าง LINER VESSEL กับ CHARTER VESSEL. ความแตกต่างระหว่าง SHIPPING SCHEDULE) ค่าระวางเรือ (FREIGHT CHARGE) โครงสร้างค่าระวางเรือของLiner …