โครงการ สถาน ศึกษา สี ขาว Doc

โครงการสถานศึกษาสีขาว Doc คือโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการนี้ได้จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคำแนะนำให้ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม .

วิดีโอเต็มรูปแบบของโครงการ สถาน ศึกษา สี ขาว Doc

โครงการ สถาน ศึกษา สี ขาว Doc

See also  โปสเตอร์ ที่ มี เฉพาะ รูปภาพ