กรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่

วิดีโอเต็มรูปแบบของกรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่

กรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่

สำหรับเกี่ยวกับ กรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่ ฉันพบที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกในวิกิพีเดีย .

ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการค่ะ
กรดนิวคลีอิกเป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ ที่ต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ โดยที่หมู่ของฟอสเฟตที่เป็นส่วนประกอบของพันธะจะเชื่อมโยงระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่ง 5 ของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลหนึ่งกับหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่ง 3 ในโมเลกุลถัดไป จึงทำให้นิวคลีโอไทด์มีโครงสร้างของสันหลัง (backbone) เป็นฟอสเฟตกับน้ำตาลและมีแขนงข้างเป็นเบส กรดนิวคลีอิกแบ่งได้เป็น DNA และ RNA โดย DNA เป็นกรดนิวคลีอิกที่มีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่ (double-stranded) ส่วน RNA เป็นกรดนิวคลีอิกที่มีโครงสร้างเป็นเกลียวเดียว (single-stranded)

รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร กรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเกี่ยวกับ กรด นิ ว คลี อิก ทํา หน้าที่ ฉันพบที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลีอิกในวิกิพีเดีย . ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  คู่มือ ครู คณิตศาสตร์ ป 6 ส สว ท หลักสูตร 60