วง ดนตรี พื้นเมือง ภาค ใต้

เกี่ยวกับ วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ สามารถเขียนได้อย่างหลากหลาย แต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะและเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นเมืองที่แตกต่างกันไป โดยในภาคใต้จะมีการใช้เครื่องดนตรีที่เป็นของพื้นบ้าน เช่น กลอง ระนาด ซอ และปี่ เป็นต้น โดยมีการบรรเลงหรือประโคมล้วนๆ และไม่มีการจดบันทึกไว้ในรูปแบบของหมายเลขหรือชื่อเรื่อง เพื่อให้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของศิลปินและชุมชน โดยที่ถูกขอจะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด คือ ถือเอาจังหวะเป็นเอก ส่วนทำนองเพลงเป็นเพียงช่วยสอดเสริม เครื่องดนตรีที่เป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองจริง ๆ จึงเป็นเครื่องตีให้จังหวะแทบทั้งสิ้น การบรรเลงก็มีขึ้นเพื่อประกอบการละเล่นพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นการบรรเลงหรือประโคมล้วน ๆ มีแต่กาหลอ ซึ่งประโคมในงานศพ และการประโคม โพน ฆ้อง และกลองในประเพณีลากพระ .

วิดีโอเต็มรูปแบบของวง ดนตรี พื้นเมือง ภาค ใต้

วง ดนตรี พื้นเมือง ภาค ใต้

See also  อักษร ย่อ ป 4