แผนการ สอน ม 1

แผนการสอนม.1 คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละด้าน โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้ :

– จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) คือ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
– พุทธิพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงค์ที่เน้นความสามารถทางสมอง (Head) ความรู้ในเนื้อหาและทฤษฎี
– จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงค์ที่เน้นพัฒนาทักษะทางอารมณ์ (Heart) เช่น จิตวิทยา เชิงบวก
– พละศึกษา (Psychomotor) คือ จุดประสงค์ที่เน้นพัฒนาทักษะทางการกระทำ (Hand) เช่น เทคโนโลยี

แต่ละแผนการจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

หวังว่าข้อมูลข้างบนจะช่วยได้ให้คุณได้อ่านและเข้าใจแผนการสอนของชั้นม.1 ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องค่ะ 🙏
แต่ผมไม่เข้าใจคำถามของคุณอย่างชัดเจน โปรดระบุว่าคุณต้องการทราบเกี่ยวกับแผนการสอนใด ๆ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดระบุชื่อเรื่องและสองสามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผมสามารถช่วยคุณได้ดีขึ้น

แผนการ สอน ม 1 รับรู้ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น แผนการ สอน ม 1 ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ แผนการสอนม.1 คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลากหลาย ที่คุณสนใจ

ดูแผนการ สอน ม 1 ต่อไปนี้

แผนการ สอน ม 1

See also  สาร อินทรีย์ สาร อ นิ นท รี ย์