โครงการ เก็บ ขยะ ใน โรงเรียน

โครงการเก็บขยะในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 ขึ้นขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล

วิดีโอเต็มรูปแบบของโครงการ เก็บ ขยะ ใน โรงเรียน

โครงการ เก็บ ขยะ ใน โรงเรียน

See also  แผนการ สอน ภาษา ไทย ป 2