ประเทศ ใด ใช้ ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ผสม

ในปัจจุบันมีประเทศหลายประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างระบบทุนนิยมกับสังคมนิยม โดยที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างอิสระในการตัดสินใจทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต แปรรูป และจำหน่าย หรือการให้บริการต่างๆ โดยที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงน้อยที่สุด .
ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย เป็นต้น . ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม ทั้งรัฐบาลและเอกชนรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อันได้แก่จะผลิตอะไร ในปริมาณเท่าใด ผลิตอย่างไร และแบ่งปันผลผลิตในหมู่สมาชิกของสังคมอย่างไร .

วิดีโอเต็มรูปแบบของประเทศ ใด ใช้ ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ผสม

ประเทศ ใด ใช้ ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ผสม

See also  ตัวอย่าง คลื่น ตาม ยาว