Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd

ในประเทศไทยมีบริษัท Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมกันระหว่าง Ajinomoto Co., Inc. และ Betagro Group โดยมีเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งที่สำหรับส่งออกเป็นหลัก บริษัทนี้ คุณสามารถเขียนโดยใช้อย่างน้อย 10 .
Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd เป็นบริษัทร่วมกันระหว่าง Ajinomoto Co., Inc. และ Betagro Group ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี โดยมีการผลิตอาหารประเภทไก่แช่แข็งเป็นหลัก โดยเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น .

ความประทับใจจากAjinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd

Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd

รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศไทยมีบริษัท Ajinomoto Betagro Frozen Foods Thailand Co Ltd ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ปริมาณ ไอ น้ํา อิ่มตัว คือ อะไร