Occupational Exposure คือ อะไร

Occupational Exposure คือ อะไร

Occupational Exposure คืออะไร

คำอธิบาย

Occupational Exposure คือ การที่พนักงานสัมผัสกับสารเคมี รังสี หรือปัจจัยอันตรายอื่นๆ ในการทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานได้

ไซโลคำหลัก

 • Occupational Exposure
 • สารเคมี
 • รังสี
 • ปัจจัยอันตราย
 • สุขภาพ
 • ความปลอดภัย

เนื้อหา

Table of Contents

1. ความหมายของ Occupational Exposure

Occupational Exposure หมายถึง การที่พนักงานสัมผัสกับสารเคมี รังสี หรือปัจจัยอันตรายอื่นๆ ในการทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานได้ สารเคมีและปัจจัยอันตรายอื่นๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานได้หลายวิธี เช่น ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา หรือทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือแม้กระทั่งเป็นมะเร็งได้

2. ประเภทของ Occupational Exposure

Occupational Exposure สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีหรือปัจจัยอันตรายที่พนักงานสัมผัส ได้แก่

 • Chemical Exposure หมายถึง การที่พนักงานสัมผัสกับสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต สารเคมีที่ใช้ในงานทำความสะอาด หรือสารเคมีที่ใช้ในงานเกษตรกรรม
 • Radiation Exposure หมายถึง การที่พนักงานสัมผัสกับรังสี เช่น รังสีเอกซ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ รังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก หรือรังสีแกมมาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
 • Physical Hazard Exposure หมายถึง การที่พนักงานสัมผัสกับปัจจัยอันตรายทางกายภาพ เช่น เสียง ความร้อน ฝุ่น หรือความเย็นจัด
 • Biological Hazard Exposure หมายถึง การที่พนักงานสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสารก่อภูมิแพ้ เช่น เชื้อโรคที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้ในอุตสาหกรรมอาหาร
See also  อะไร คือ Visual

3. อันตรายของ Occupational Exposure

Occupational Exposure อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานได้หลายวิธี เช่น

 • อันตรายต่อสุขภาพ สารเคมีและปัจจัยอันตรายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานได้หลายวิธี เช่น ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา หรือทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือแม้กระทั่งเป็นมะเร็งได้
 • อันตรายต่อความปลอดภัย สารเคมีและปัจจัยอันตรายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงานได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

4. การควบคุม Occupational Exposure

การควบคุม Occupational Exposure มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การควบคุม Occupational Exposure สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น

 • การลดการสัมผัส เป็นการลดปริมาณสารเคมีหรือปัจจัยอันตรายที่พนักงานสัมผัส เช่น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงานคน หรือการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • การระบายอากาศ เป็นการระบายสารเคมีหรือปัจจัยอันตรายออกจากพื้นที่ทำงาน
 • การบำบัดสารเคมี เป็นการบำบัดสารเคมีหรือปัจจัยอันตรายให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Occupational Exposure

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Occupational Exposure หลายฉบับ เช่น

 • พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและปัจจัยอันตรายอื่นๆ ในการทำงาน
 • ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2554 กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น การกำหนดประเภทของสารเคมีที่มีอันตราย การกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย การกำหนดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

6. สรุป

Occupational Exposure คือ การที่พนักงานสัมผัสกับสารเคมี รังสี หรือปัจจัยอันตรายอื่นๆ ในการทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานได้ การควบคุม Occupational Exposure มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

Webศัพท์แพทยศาสตร์ (Medical Terminology): Mean of Occupational Exposure is … Occupational Exposure ความหมายคือ รับพิษจากอาชีพการทำงาน Webอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” หมายถึง ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย … Web(Introduction to Occupational Health) … ให เกิดโรคจากการท ํางาน แบ งเป น 3 ประเภท คือ 1. คนทํางาน หรือผู ประกอบอาช ีพ (Worker) 2. สภาพการทํางานและส ิ่งแวดล อมในกา … Webอาชีวเวชศาสตร์คืออะไร. … (exposure assessment) คือการประเมินระดับการสัมผัสที่แต่ละบุคคล กลุ่มประชากร หรือทั้งระบบนิเวศน์ได้รับ ว่ามาก … WebOccupational Toxicology พ.ศ. 2562 2019 Version มูลนิธิสัมมาอาช ีวะ Summacheeva Foundation จัดพิมพ์และเผยแพร ่โดยมูลนิธิสัมมาอาช ีวะ WebSportswashing แปลว่าอะไร? [What a Word!] หนึ่งในแนวทางหลบหนีปัญหาเวลาที่องค์กรหนึ่งกำลังมีภาพลักษณ์เชิงลบ.

Occupational Exposure and Health Risks – Nova Science Publishers

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: novapublishers.com

PPT – Occupational Exposure PowerPoint Presentation, free download – ID

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Occupational Exposure Limits: What are they and what do they mean?

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: masobodehc.blogspot.com

PPT – Occupational Exposure to Formaldehyde PowerPoint Presentation

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

RSG Safety – Occupational Exposure Limits in the Workplace

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.rsgsafety.com

Occupational Exposure to Respirable Crystalline Silica

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: synergist.aiha.org

PPT – The Administration of Nitrous Oxide/Oxygen Analgesia PowerPoint

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Desktop Study of Occupational Exposure Judgments: Do Education and

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.tandfonline.com

Occupational exposure-limits

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.slideshare.net

PPT – Controlling Communicable Diseases PowerPoint Presentation – ID:159652

Occupational Exposure คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

See also  Do คือ อะไร Shipping

Occupational Exposure คือ อะไร, What is Occupational Exposure Banding (OEB), 3.36 MB, 02:27, 2,156, AIHA, 2021-07-20T13:04:24.000000Z, 9, Occupational Exposure and Health Risks – Nova Science Publishers, novapublishers.com, 659 x 1000, jpeg, exposure occupational risks health, 10, occupational-exposure-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Occupational Exposure คือ อะไร. Webค่าขีดจำกัดระดับสารเคมีในสถานที่ทำงาน (Occupational exposure limit; OEL) คือระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ของสารเคมีในสถานที่ทำงาน (Workplace … Webคำตอบ. ค่าขีดจำกัดสารเคมีที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน (Occupational Exposure Limit, OELs) หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศในสถานที่ … WebOccupational exposure การรับรังสีจากอาชีพ, การรับรังสีทุกชนิดที่ผู้ปฏิบัติงานรังสีได้รับจากการทำงาน [นิวเคลียร์]

Are you new to the health and safety field? You’ll definitely intersect with occupational exposure bands at some point.
aiha.org/oeb

This video explains the three tiers of OEBs and how they are used by industrial hygienists (IH) and occupational and environmental health and safety (OEHS) professionals to better identify hazardous materials for employees and workers at the workplace.

Occupational exposure banding, also called hazard banding, health hazard banding, or exposure banding, is a process of assigning chemicals into bands or categories based on a chemical’s toxicological potency and the risk of adverse health effects associated with exposure. The result of this process is called an occupational exposure band, or OEB, which is a range of exposure concentrations where worker health is anticipated to be protected.

Better understanding of what OEBs are and how they are used is important to help keep your fellow employees and coworkers safe from hidden hazards as they do their jobs. For more information and additional resources, including education, guidance, and more, visit aiha.org/oeb today.

Occupational Exposure and Health Risks – Nova Science Publishers

Webอาชีวเวชศาสตร์คืออะไร. … (exposure assessment) คือการประเมินระดับการสัมผัสที่แต่ละบุคคล กลุ่มประชากร หรือทั้งระบบนิเวศน์ได้รับ ว่ามาก … WebOccupational Toxicology พ.ศ. 2562 2019 Version มูลนิธิสัมมาอาช ีวะ Summacheeva Foundation จัดพิมพ์และเผยแพร ่โดยมูลนิธิสัมมาอาช ีวะ WebSportswashing แปลว่าอะไร? [What a Word!] หนึ่งในแนวทางหลบหนีปัญหาเวลาที่องค์กรหนึ่งกำลังมีภาพลักษณ์เชิงลบ.

See also  ค่า Kpi คือ อะไร

What is Occupational Exposure Banding (OEB)

What is Occupational Exposure Banding (OEB)

Source: Youtube.com

64 occupational exposure

64 occupational exposure

Source: Youtube.com

RRC NEBOSH Diploma – Workplace Exposure Limits

RRC NEBOSH Diploma - Workplace Exposure Limits

Source: Youtube.com

Progressive exposure เพิ่มไม้อย่างไรไม่ให้เสี่ยง

Progressive exposure เพิ่มไม้อย่างไรไม่ให้เสี่ยง

Source: Youtube.com

Asphalt Fumes & Occupational Exposure Concerns

Asphalt Fumes & Occupational Exposure Concerns

Source: Youtube.com

HIV Post Exposure Prophylaxis (PEP) – หลักสำคัญ 2 ข้อ 1. เจาะ Lab อะไร 2. ให้ยาตัวไหนบ้าง

HIV Post Exposure Prophylaxis (PEP) - หลักสำคัญ 2 ข้อ 1. เจาะ Lab อะไร 2. ให้ยาตัวไหนบ้าง

Source: Youtube.com

Introduction to Module 4: Evaluating Exposure Pathways

Introduction to Module 4: Evaluating Exposure Pathways

Source: Youtube.com

Xylene and Potential Occupational Exposure Risks

Xylene and Potential Occupational Exposure Risks

Source: Youtube.com

Cine EI และ Exposure index คืออะไร แบบบ้านๆ

Cine EI และ Exposure index คืออะไร แบบบ้านๆ

Source: Youtube.com

ามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขีดจำกัดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

NIOSH Occupational Exposure bands ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จาก รายงานทางเทคนิค: กระบวนการแถบการสัมผัสในอาชีพของ NIOSH สำหรับการ , .

hคำถาม : ค่า OELs คืออะไร – DSS

คำตอบ ค่าขีดจำกัดสารเคมีที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน (Occupational Exposure Limit, OELs) หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศในสถานที่ทำงานภายใต้สภาวะที่กำหนดโดยเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดอาจสัมผัสสารเคมีที่ระดับดังกล่าวได้ซ้ำ ๆ วันแล้วตลอดอายุการทำงานโดยปราศจากอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งชนิดของค่า OELs มี 3 ประเภท ได้แก่ .

.

.

.

le › risk_assessmentมูลนิธิสัมมาอาชีวะ – ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

คือขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากทั้ง 3 ขั้นตอนก่อนหน้า นำมาประเมินว่าการสัมผัสสิ่งคุกคามในสภาวะที่พิจารณานั้น ถือ , .

.

.

.

.

.

› th › Articleอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการทำงาน

อาชีวอนามัย คือ การส่งเสริม ควบคุม ดูแล ป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่างๆ รักษาสุขพลานามัยผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย ทั้ง , .

ีวอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety …

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” หมายถึง ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย , .

x › occupational_toxicologyมูลนิธิสัมมาอาชีวะ – หลักการพิษวิทยาอาชีพ

ค่าขีดจำกัดระดับสารเคมีในสถานที่ทำงาน (Occupational exposure limit; OEL) คือระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ของสารเคมีในสถานที่ทำงาน (Workplace) [หมายเหตุ อาจใช้คำว่า “ในสภาพแวดล้อมการทำงาน” หรือ “ในสิ่งแวดล้อมการทำงาน” (ทั้งสองคำมาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือ “Working environment”) หรือคำว่า “ในบรรยากาศการทำงาน (Working atmosphere)” แทนก็ได้], .

x › basicมูลนิธิสัมมาอาชีวะ – หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา

ช่องทางการสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพ (Occupational exposure) ส่วนใหญ่จะได้รับจากการสูดหายใจเอาสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศเข้าไปมากที่สุด ช่อง , .