Personal Development คือ อะไร

Personal Development คือ อะไร

Personal Development คืออะไร

บทนำ

การพัฒนาตนเอง (Personal Development) คือ กระบวนการที่บุคคลแสวงหาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้เติบโตและประสบความสำเร็จในทุกมิติของชีวิต ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาในด้านอาชีพ การศึกษา ความสัมพันธ์ สุขภาพ และจิตวิญญาณ

ความหมายของ Personal Development

คำว่า "Personal Development" มาจากคำว่า "Personal" หมายถึง บุคคล และคำว่า "Development" หมายถึง การพัฒนา ดังนั้น Personal Development จึงหมายถึง การพัฒนาตนเอง

Table of Contents

ความสำคัญของ Personal Development

การพัฒนาตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต โดยช่วยให้บุคคลสามารถ:

 • บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเอง
 • ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

ประเภทของ Personal Development

การพัฒนาตนเองสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น

 • การพัฒนาด้านอาชีพ (Professional Development) มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • การพัฒนาด้านการศึกษา (Educational Development) มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษา
 • การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ (Relationship Development) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • การพัฒนาด้านสุขภาพ (Health Development) มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Development) มุ่งเน้นการพัฒนาความตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง
See also  Make Up คือ อะไร

เทคนิคการพัฒนาตนเอง

มีเทคนิคการพัฒนาตนเองมากมายที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเทคนิคการพัฒนาตนเอง ได้แก่

 • การศึกษาหาความรู้
 • การฝึกฝนทักษะ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมหรือหลักสูตรพัฒนาตนเอง
 • การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การพูดคุยกับผู้อื่น
 • การลองผิดลองถูก

ประโยชน์ของ Personal Development

การพัฒนาตนเองมีประโยชน์มากมายต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพ การศึกษา ความสัมพันธ์ สุขภาพ และจิตวิญญาณ ตัวอย่างประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง ได้แก่

 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเอง
 • ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

สรุป

การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้บุคคลเติบโตและประสบความสำเร็จในทุกมิติของชีวิต บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความสนใจของแต่ละบุคคล

ไซโลคำหลัก

 • การพัฒนาตนเอง
 • Personal Development
 • ความหมายของ Personal Development
 • ความสำคัญของ Personal Development
 • ประเภทของ Personal Development
 • เทคนิคการพัฒนาตนเอง
 • ประโยชน์ของ Personal Development

ตัวอย่างการนำ Personal Development ไปใช้

 • นักศึกษาที่กำลังมองหางานทำอาจพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน
 • พนักงานอาจพัฒนาทักษะด้านการจัดการเวลาและการทำงานภายใต้แรงกดดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • คู่รักอาจพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น
 • บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอาจพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อปรับปรุงสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • ผู้ที่แสวงหาความหมายในชีวิตอาจพัฒนาทักษะการไตร่ตรองและการทำสมาธิ เพื่อค้นหาจิตวิญญาณของตนเอง

คำถามสำหรับคุณ

 • คุณคิดว่าการพัฒนาตนเองสำคัญหรือไม่?
 • คุณมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง?
 • คุณจะใช้เทคนิคใดในการพัฒนาตนเอง?

เชิญคุณร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ Personal Development ในคอมเมนต์ด้านล่าง

Webบางแห่งเรียกแผนงานดังกล่าวนี้ว่า Employee Development Plan (EDP) หรือ Personal Development Plan / … ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ … Webปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง มีอะไรบ้าง. 1. การ ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ 2. ความเชื่อมั่นในความสามารถของ ตน 3. ความมุ่งมั่น … WebGrowth Mindset (ทัศนคติเติบโต) คือ มุมมองหรือความเชื่อที่ว่าเราทุกคนสามารถเรียนรู้และเก่งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ถ้าเราใส่ … Webself-development: ไม่ถึง 2 ปีชีวิตก็ดีขึ้นได้ ด้วย 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน … กับเป้าหมายชีวิต ความฝัน ค้นหาตัวตน และ … WebAgile คืออะไร ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ Agile ในการทำงานแบบใหม่ … มาสร้างแผนพัฒนาตัวเองกันเถอะ Personal Development Plan . SMART & GROW model.

Personal Development and Life Coaching For Quality of Life – GREGG SWANSON

Personal Development คือ อะไร

Source: www.warriormindcoach.com

First Step in Personal Development – Mădălina Ghinescu

Personal Development คือ อะไร

Source: madalinaghinescu.com

Personal Development Topics – Your Personal BluePrint For Success

Personal Development คือ อะไร

Source: www.leadgrowdevelop.com

Personal Development – The 21st Century Leadership Company

Personal Development คือ อะไร

Source: www.the21stclc.com

Personal Development Stock Photo – Download Image Now – iStock

Personal Development คือ อะไร

Source: www.istockphoto.com

Personal development review | Careersmart

Personal Development คือ อะไร

Source: careersmart.org.uk

Larry Winget | Ten Great Personal Development Books:

Personal Development คือ อะไร

Source: www.larrywinget.com

Personal Development is the Greatest Success Secret

Personal Development คือ อะไร

Source: www.wisie.com

Personal Development Stock Photo – Alamy

Personal Development คือ อะไร

Source: www.alamy.com

Training & Development Management System โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Personal Development คือ อะไร

Source: www.peopledevelop.net

Personal Development คือ อะไร, 5 วิธีพัฒนา Growth Mindset อยากเป็นที่ต้องการขององค์กร ต้องฝึกทัศนคติให้ดี | MM Summary, 5.15 MB, 03:45, 35,465, Mission To The Moon, 2021-07-17T11:00:03.000000Z, 9, Personal Development and Life Coaching For Quality of Life – GREGG SWANSON, www.warriormindcoach.com, 1200 x 900, jpeg, development personal quality coaching identity talents potential awareness person aspirations enhance contribute develops realization dreams, 10, personal-development-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

See also  Hrm และ Hrd คือ อะไร

Personal Development คือ อะไร. Webประเด็นสำคัญในการพัฒนาตนเองคืออะไร? ประเด็นสำคัญ ได้แก่ สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณ ความเป็นอยู่ที่ดีทาง … Web1. แผนพัฒนาส่วนบุคคลหรือ (PDP) คืออะไร? ผู้คนมักจะวางแผน แต่แทบไม่ได้จดบันทึกไว้ แผนพัฒนาส่วนบุคคลคือแผนการดำเนินการเป็นลาย … Webkey i: personal development ปลุกความคิด พิชิตเป้าหมาย. อะไรคือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดในชีวิต แล้วคุณกล้าพอไหมที่จะไปให้ถึงจุดนั้น.

ไม่ว่าคุณจะอยากประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่
แต่ถ้าไม่มีทัศนคติที่ ‘ใช่’ ก็คงทำได้ยาก

ไปทำความรู้จัก Growth Mindset
ทัศนคติของพนักงานที่หลายๆ องค์กรต่างมองหา
เพราะภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
พนักงานจะมีทัศนคติแบบ Fixed Mindset ไม่ได้อีกต่อไป
แต่ต้องมีความคิดที่พร้อมต่อการเรียนรู้ เติบโต และทันโลก

ใน MM Summary EP. นี้
ไปดูกันว่าเราจะพัฒนา Growth Mindset กันได้อย่างไร!

Video Editor: Sarin Rungsang
⁣Content Creator: Apichaya Jatutain
⁣Illustrator: Patt Srisutth

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่

Website: bit.ly/3oHFe99h
Facebook: bit.ly/32Oe4nW
Twitter: bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: bit.ly/3jI0pEk
YouTube: bit.ly/2TyTXVg
TikTok: bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: bit.ly/3e4Tzax
Podbean: bit.ly/3oCqU1g
Spotify: spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: apple.co/3oK1JKy
Instragram: bit.ly/2OMR30a
Clubhouse: @mttmclub

Personal Development and Life Coaching For Quality of Life – GREGG SWANSON

Webself-development: ไม่ถึง 2 ปีชีวิตก็ดีขึ้นได้ ด้วย 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน … กับเป้าหมายชีวิต ความฝัน ค้นหาตัวตน และ … WebAgile คืออะไร ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ Agile ในการทำงานแบบใหม่ … มาสร้างแผนพัฒนาตัวเองกันเถอะ Personal Development Plan . SMART & GROW model.

5 วิธีพัฒนา Growth Mindset อยากเป็นที่ต้องการขององค์กร ต้องฝึกทัศนคติให้ดี | MM Summary

5 วิธีพัฒนา Growth Mindset อยากเป็นที่ต้องการขององค์กร ต้องฝึกทัศนคติให้ดี | MM Summary

Source: Youtube.com

Individual Development Plan : IDP แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Individual Development Plan : IDP แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Source: Youtube.com

[EP.8] MUHR Talks Podcast | IDP แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

[EP.8] MUHR Talks Podcast | IDP แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

Source: Youtube.com

The People GURU EP.8 Individual Development Plan หรือ IDP มีความสำคัญอย่างไร

The People GURU EP.8 Individual Development Plan หรือ IDP มีความสำคัญอย่างไร

Source: Youtube.com

Personal Development is important! เราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองแค่ไหน l เช้านี้…ที่ทำงาน

Personal Development is important! เราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองแค่ไหน l เช้านี้...ที่ทำงาน

Source: Youtube.com

The 7 Essential Pillars of Personal Development | Brian Tracy

The 7 Essential Pillars of Personal Development | Brian Tracy

Source: Youtube.com

What is Personal Development

What is Personal Development

Source: Youtube.com

Self-Development Trails: ค้นหาและพัฒนาตนเอง | Cariber Trailer

Self-Development Trails: ค้นหาและพัฒนาตนเอง | Cariber Trailer

Source: Youtube.com

ความหมายของคําว่า “พัฒนาตนเอง” | The Meaning of Self-Development

ความหมายของคําว่า “พัฒนาตนเอง” | The Meaning of Self-Development

Source: Youtube.com

4 › มาสร้างมาสร้างแผนพัฒนาตัวเองกันเถอะ Personal Development Plan

ก่อนจะตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง ให้โค้ชชิ่งถามตัวเองก่อน (Self Coaching for personal development) เพื่อให้เป้าที่จะตั้งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง. 1 ,

นพัฒนาส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ | 7 ขั้นตอนในการสร้างเทมเพล …

แผนพัฒนาส่วนบุคคล (หรือเรียกว่าแผนพัฒนารายบุคคล) คือแนวทางที่ช่วยให้บุคคลระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และด้านที่ต้องปรับปรุง และสร้างแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและด้านอาชีพ เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลในการวางแผนการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลในช่วงเวลาที่กำหนด ภาพ: Freepik โดยทั่วไปแล้วแผนพัฒนาส่วนบุคคลจะประกอบด้วย การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละบุคคล

e › view10 วิธีพัฒนาตัวเองด้วย Growth Mindset – VLEARN

Growth Mindset คือ แนวคิดการพัฒนาตนเองให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตน กล้าฉีกกรอบความคิดเดิมที่ว่าความสำเร็จเป็นของคนที่เก่งและฉลาดมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น แต่เชื่อว่าความทุ่มเทพยายามและการทำงานหนักเป็นพลังสนับสนุนให้ก้าวไปไขว่คว้าความสำเร็จได้ เรียกได้ว่า Growth Mindset เป็นกุญแจสำคัญที่จะค้นหาบันไดสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่สุด

See also  Modify คืออะไรคะ

developmentPersonal Development — Key Up

KEY I: PERSONAL DEVELOPMENT ปลุกความคิด พิชิตเป้าหมาย อะไรคือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดในชีวิต แล้วคุณกล้าพอไหมที่จะไปให้ถึงจุดนั้น อะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ สัมมนานี้จะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของคุณออกมาได้ แล้วคุณจะกล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ และก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยั้ง Goals: ตั้งคำถาม และหาคำตอบให้ชีวิต ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุด

ยแผนพัฒนารายบุคคล IDP: Individual Development Plan พัฒนาคน …

IDP: Individual Development Plan คือ แผนพัฒนารายบุคคล เป็นการปรับปรุงตนเอง การพัฒนา การเพิ่มทักษะความสามารถของตนเอง จากความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น หรือจะเป็นการศึกษาหาความรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การทำ IDP นอกจากจะเป็นประโยชน์เฉพาะรายบุคคลแล้ว ยังเชื่อมโยงไปยังสภาพแวดล้อมต่างๆ เริ่มจากการสร้างโอกาสให้ตนเอ,

oktomkit › 46098 เคล็ดลับพัฒนาตนเอง (Self-improvement) | ที่จะช่วยให้คุณใช้ …

ต่อไปนี้คือ 8 เคล็ดลับพัฒนาตนเอง ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีประสิทธิผลมากขึ้น มีความสุข และมีสุขภาพดี 1.