Relative Advantage คือ อะไร

Relative Advantage คือ อะไร

Relative Advantage คืออะไร

Introduction

Relative Advantage คือ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยต้นทุนที่ต่ำกว่านี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานที่มีทักษะ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

แนวคิด Relative Advantage มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากช่วยให้ประเทศต่างๆ เลือกผลิตสินค้าหรือบริการที่พวกเขามีความได้เปรียบทางธรรมชาติหรือที่พวกเขาสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย

ความหมายของ Relative Advantage

Table of Contents

Relative Advantage หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยต้นทุนที่ต่ำกว่านี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ทรัพยากรธรรมชาติ: ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน เหล็ก หรือแร่ธาตุต่างๆ อาจมีต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ต่ำกว่าประเทศที่ไม่มีทรัพยากรเหล่านี้
 • แรงงานที่มีทักษะ: ประเทศที่มีแรงงานที่มีทักษะสูง เช่น ในประเทศพัฒนาแล้ว อาจมีต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ต่ำกว่าประเทศที่มีแรงงานทักษะต่ำ
 • เทคโนโลยี: ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาจผลิตสินค้าหรือบริการได้มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้
 • นวัตกรรม: ประเทศที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อาจผลิตสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งและสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

ประเภทของ Relative Advantage

Relative Advantage สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่

 • Absolute Advantage: ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งในทุกกรณี
 • Comparative Advantage: ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งในบางกรณี
See also  Recommendation Letter คือ อะไร

Absolute Advantage มักเกิดขึ้นในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หรือมีแรงงานที่มีทักษะสูง ในขณะที่ Comparative Advantage มักเกิดขึ้นในประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าหรือบริการบางประเภทโดยเฉพาะ

ตัวอย่างของ Relative Advantage

ตัวอย่างของ Relative Advantage เช่น

 • ประเทศจีนมีต้นทุนการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบราคาถูก
 • ประเทศญี่ปุ่นมีต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
 • ประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีที่ดินและสภาพอากาศที่เหมาะสม

ประโยชน์ของ Relative Advantage

Relative Advantage มีประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยให้ประเทศต่างๆ เลือกผลิตสินค้าหรือบริการที่พวกเขามีความได้เปรียบทางธรรมชาติหรือที่พวกเขาสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ
 • นำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย
 • ช่วยให้ประเทศต่างๆ เพิ่มรายได้และสร้างงาน

สรุป

Relative Advantage เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่อธิบายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยแนวคิดนี้มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากช่วยให้ประเทศต่างๆ เลือกผลิตสินค้าหรือบริการที่พวกเขามีความได้เปรียบทางธรรมชาติหรือที่พวกเขาสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย

Webสรุปการใช้ Defining Relative Clauses. 1. ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้า ให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนว่า … Webความหมาย. [N] เครือญาติ ดูเพิ่ม: ญาติพี่น้อง คำพ้อง: family , relation. [ADJ] โดยเทียบเคียง คำพ้อง: comparative , parallel. [ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กัน ดูเพิ่ม … WebCompetitive Advantage คืออะไร. 20/07/2563. 18,297. | ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (Pop) การทำธุรกิจให้เติบโตและสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ธุรกิจนั้นจะต้อง … WebAbsolute Advantage แปลว่า ความได้เปรียบอย่างแท้จริง คือหลักการทางเศรษฐกิจที่ปรากฎเมื่อบริษัทหนึ่งสามารถสร้างและแจกจ่ายสินค้า … Webrelative. [adj.] โดยเทียบเคียง. [syn.] comparative,parallel. [adj.] ซึ่งสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกัน. [syn.] associated,dependent,related. [n.] เครือญาติ ญาติพี่น้อง. [syn.] family,relation.. Web547 Comparative Advantage คืออะไร? Comparative Advantage คือ ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการค้าระหว่างประเทศ.

What is Relative Advantage? Concept, Examples and Application

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.marketing91.com

PPT – Layers of Product Concept PowerPoint Presentation, free download

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

PPT – Diffusion of Innovations PowerPoint Presentation, free download

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

PPT – Diffusion of Innovation PowerPoint Presentation, free download

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

PPT – Marketing Communications and New Product Adoption PowerPoint

Relative Advantage คือ อะไร

Source: fr.slideserve.com

PPT – Challenges in Serious Computer Games adaptation in Learning

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Relative advantage chart

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideshare.net

Perceived Attributes1. Relative Advantage Is

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideshare.net

PPT – Chapter 11 PowerPoint Presentation, free download – ID:2778201

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

The Research Model Relative advantage is defined by Rogers 39 as " the

Relative Advantage คือ อะไร

Source: www.researchgate.net

Relative Advantage คือ อะไร, Comparative advantage คืออะไร, 1.37 MB, 01:00, 182, Bnomics, 2022-04-18T13:39:15.000000Z, 9, What is Relative Advantage? Concept, Examples and Application, www.marketing91.com, 1024 x 1024, jpeg, application, 10, relative-advantage-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Relative Advantage คือ อะไร. WebLAPOR Hendi merupakan inovasi pelayanan publik atas inisiatif Walikota Semarang, yaitu berupa sarana aspirasi dan pengaduan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai. WebAbsolute advantage คืออะไร Comparative Advantage คืออะไร ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ ตัวอย่าง ความได้เปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบ ตัวอย่าง …

See also  Exposure Value กล้อง คือ อะไร

#คำศัพท์ #มนุษย์เงินเดือน #เรื่องตลกคนทํางาน #ทํางาน #เศรษฐศาสตร์ #งาน #economics

What is Relative Advantage? Concept, Examples and Application

WebAbsolute Advantage แปลว่า ความได้เปรียบอย่างแท้จริง คือหลักการทางเศรษฐกิจที่ปรากฎเมื่อบริษัทหนึ่งสามารถสร้างและแจกจ่ายสินค้า … Webrelative. [adj.] โดยเทียบเคียง. [syn.] comparative,parallel. [adj.] ซึ่งสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกัน. [syn.] associated,dependent,related. [n.] เครือญาติ ญาติพี่น้อง. [syn.] family,relation.. Web547 Comparative Advantage คืออะไร? Comparative Advantage คือ ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการค้าระหว่างประเทศ.

Comparative advantage คืออะไร

Comparative advantage คืออะไร

Source: Youtube.com

รู้จัก Competitive Advantage

รู้จัก Competitive Advantage

Source: Youtube.com

Absolute Advantage คืออะไร

Absolute Advantage คืออะไร

Source: Youtube.com

EP 61 Competitive Advantage คืออะไร

EP 61 Competitive Advantage คืออะไร

Source: Youtube.com

Absolute Advantage vs. Comparative Advantage

Absolute Advantage vs. Comparative Advantage

Source: Youtube.com

Comparative advantage specialization and gains from trade | Microeconomics | Khan Academy

Comparative advantage specialization and gains from trade | Microeconomics | Khan Academy

Source: Youtube.com

Absolute vs. Comparative Advantage in One Minute: Definitions, Explanation, Examples and Comparison

Absolute vs. Comparative Advantage in One Minute: Definitions, Explanation, Examples and Comparison

Source: Youtube.com

The Principle of Comparative Advantage – 60 Second Adventures in Economics (4/6)

The Principle of Comparative Advantage - 60 Second Adventures in Economics (4/6)

Source: Youtube.com

Absolute Advantage and Comparative Advantage (with examples) | International Business

Absolute Advantage and Comparative Advantage (with examples) | International Business

Source: Youtube.com

l › Tแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2) Complexity คือ ระดับความยากหรือง่ายที่จะเข้าใจและใช้ระบบ (MPCU Model) 2.3) Ease of Use คือ ระดับของการใช้ระบบที่ทาให้เข้าใจวา่ยากต่อการใช้งาน

ltimวิธีด ำเนินกำรวิจัย

39 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 2.1 ค่ำดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative

relativerelative แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

relative. (adj) โดยเทียบเคียง, Syn. comparative, parallel. relative. (adj) ซึ่งสัมพันธ์กัน, See also: เกี่ยวข้องกัน, Syn. associated, dependent, related. relative. (n) เครือญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, Syn. family, relation ,

› relative-advantageRelative advantage là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

hat Is Relative Advantage? 2023 | Ablison

ข้อได้เปรียบสัมพัทธ์หมายถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภครับรู้ ,

› ntuเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.4 Relative Advantage คือระดับของการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ผ่าน มา (IDT Model)