Homozygous Recessive คือ อะไร

Homozygous Recessive คือ อะไร

Homozygous Recessive คือ อะไร

คำบรรยาย 1: แนวคิดพื้นฐาน

Homozygous recessive คือ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการจับคู่ของยีนเด่นสองตัวที่เหมือนกัน ยีนเด่นคือยีนที่แสดงออกของลักษณะนั้น ๆ ในขณะที่ยีนด้อยคือยีนที่ไม่สามารถแสดงออกได้หากยีเด่นมาอยู่คู่กัน

ตัวอย่างเช่น ยีนควบคุมสีตาของคนมีสองแบบ คือ ยีนเด่นที่ทำให้เกิดตาสีน้ำตาลและยีนด้อยที่ทำให้เกิดตาสีฟ้า หากบุคคลที่มียีนเด่นทั้งสองตัวมาผสมพันธุ์กัน ลูกหลานทั้งหมดจะมีตาสีน้ำตาล เนื่องจากยีนเด่นสามารถข่มยีนด้อยลงได้

คำบรรยาย 2: ความแตกต่างระหว่าง homozygous recessive กับ heterozygous

Table of Contents

Homozygous recessive แตกต่างจาก heterozygous ตรงที่ heterozygous เกิดจากการจับคู่ของยีนเด่นหนึ่งตัวกับยีนด้อยหนึ่งตัว ในกรณีนี้ ยีเด่นจะแสดงออกของลักษณะนั้น ๆ แต่ยีนด้อยก็จะยังคงมีอยู่

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มียีนเด่นสำหรับตาสีน้ำตาลและยีนด้อยสำหรับตาสีฟ้าจะมีตาสีน้ำตาล เนื่องจากยีเด่นสำหรับตาสีน้ำตาลสามารถข่มยีนด้อยสำหรับตาสีฟ้าลงได้ อย่างไรก็ตาม ยีนด้อยสำหรับตาสีฟ้ายังคงมีอยู่ และอาจแสดงออกได้หากบุคคลนั้นได้รับการกลายพันธุ์ในยีนเด่นสำหรับตาสีน้ำตาล

คำบรรยาย 3: ตัวอย่างของ homozygous recessive

มีตัวอย่างมากมายของ homozygous recessive ในธรรมชาติ ตัวอย่างบางตัวอย่าง ได้แก่:

  • โรคธาลัสซีเมีย: โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการขาดฮีโมโกลบินในเลือด โรคนี้เกิดจากยีนเด่นทั้งสองตัวที่เหมือนกัน
  • โรคซิสติกไฟโบรซิส: โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการสะสมของเมือกในร่างกาย โรคนี้เกิดจากยีนด้อยทั้งสองตัวที่เหมือนกัน
  • โรคอัลไซเมอร์: โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมอง โรคนี้เกิดจากยีนเด่นหรือยีนด้อยที่เหมือนกัน

คำบรรยาย 4: ผลกระทบของ homozygous recessive

ผลกระทบของ homozygous recessive อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของโรคทางพันธุกรรม homozygous recessive อาจทำให้เกิดโรคหรือความบกพร่องทางสุขภาพที่รุนแรง

ตัวอย่างเช่น โรคธาลัสซีเมียอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ โรคซิสติกไฟโบรซิสอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจและทางเดินอาหารที่รุนแรง โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์สมองและภาวะสมองเสื่อม

คำบรรยาย 5: การทดสอบทางพันธุกรรม

การทดสอบทางพันธุกรรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลมียีนด้อยที่ทำให้เกิด homozygous recessive ได้หรือไม่ การทดสอบเหล่านี้สามารถช่วยให้บุคคลเข้าใจความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมให้กับลูกหลาน

คำบรรยาย 6: การรักษา

ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ homozygous recessive อย่างไรก็ตาม การรักษาอาจสามารถช่วยจัดการกับอาการของโรคทางพันธุกรรมได้

ตัวอย่างเช่น การรักษาสำหรับโรคธาลัสซีเมียอาจรวมถึงการถ่ายเลือดและการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไขกระดูก การรักษาสำหรับโรคซิสติกไฟโบรซิสอาจรวมถึงการใช้ยาเพื่อลดการสะสมของเมือกและการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงการหายใจ

See also  Esterification คือ อะไร

คำบรรยาย 7: สรุป

Homozygous recessive คือ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการจับคู่ของยีนด้อยสองตัวที่เหมือนกัน ยีนเด่นคือยีนที่แสดงออกของลักษณะนั้น ๆ ในขณะที่ยีนด้อยคือยีนที่ไม่สามารถแสดงออกได้หากยีเด่นมาอยู่คู่กัน

Homozygous recessive อาจทำให้เกิดโรคหรือความบกพร่องทางสุขภาพที่รุนแรง การทดสอบทางพันธุกรรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลมียีนด้อยที่ทำให้เกิด homozygous recessive ได้หรือไม่ และการรักษาอาจสามารถช่วยจัดการกับอาการของโรคทางพันธุกรรมได้

ไซโลคำหลัก:

  • homozygous recessive
  • ยีนเด่น
  • ยีนด้อย
  • โรคทางพันธุกรรม
  • การทดสอบทางพันธุกรรม
  • การรักษา

Web4.2 Homozygous Recessive หมายถึง คู่ของยีนด้อยที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน หรือเรียกว่าเป็น. พันธุ์แท้ของลักษณะด้อย. 5. Webพันธุศาสตร์ คืออะไร . พันธุศาสตร์ คือ สาขาหนึ่งของชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับยีน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรม … WebHomozygosity for X-linked recessive disorders คือ เพศหญิงนั้นมียีนกลายพันธุ์บนโครโมโซมชนิด X ทั้ง 2 แท่ง. WebYou either have two dominant alleles (homozygous dominant) or two recessive alleles (homozygous recessive). Read on to learn about the homozygous. Webลักษณะด้อย (Recessive) คือลักษณะที่จะถูกข่มเมื่ออยูในรูปของเฮเทอร์โรไซโกตและจะแสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ Webลักษณะด้อย (Recessive) หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไป 4. ยีน ( Gene) หมายถึง หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต …

Homozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.biologyonline.com

Homozygous – The Definitive Guide | Biology Dictionary

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: biologydictionary.net

Homozygous: A Genetics Definition

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.thoughtco.com

Homozygous : Definition, Examples, and Traits

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: researchtweet.com

Homozygous

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.genome.gov

If q = .4, what is the frequency of homozygous recessive individuals

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.biologybrain.com

PPT – ORIGIN OF GENETICS PowerPoint Presentation – ID:5568526

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Heterozygous vs. Homozygous — Differences & Similarities – Expii

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.expii.com

Homozygous – The Definitive Guide | Biology Dictionary

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: biologydictionary.net

PPT – Chapter 11 (Part 2) PowerPoint Presentation, free download – ID

Homozygous Recessive คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

Homozygous Recessive คือ อะไร, การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ ), 15.4 MB, 11:13, 97,732, Easy biology by DrPukan, 2021-11-21T15:56:02.000000Z, 9, Homozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary, www.biologyonline.com, 1920 x 1080, jpeg, homozygous biology, 10, homozygous-recessive-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Homozygous Recessive คือ อะไร. Web3.2 โฮโมไซกัสรีเซสซีฟ (Homozygous Recessive) หมายถึง คู่ของยีนด้อยที่เหมือนกัน อยู่ด้วยกันหรือเรียกว่า เป็นพันธุ์แท้ของลักษณะด้อย เช่น aa, tt … Webhomozygous recessive = คู่ของยีนด้อยที่เหมือนกัน เรียกว่าเป็นพันธุ์แท้ของลักษณะด้อย เช่น tt heterozygous gene = คู่ของยีนที่ต่างกัน เช่น Tt ( พันทาง )

การเรียนรู้เรื่องศัพท์พันธุศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมากขึ้นนะคะ

ในคลิปนี้ ดร.พู่กันได้อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ และใช้บ่อย ให้น้องๆ เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน และอย่าลืมติดตามคลิปเกี่ยวกับศัพท์พันธุศาสตร์ของ ดร.พู่กัน ที่จะทยอยลงเรื่อยๆ นะคะ 🙂

See also  คืออะไร มอส ทิกเกอร์

ติดตาม ดร.พู่กัน ให้ครบทุกช่องทางได้ที่
Facebook : facebook.com/Easy-biology-by-DrPukan-825402417826638/

instagram: instagram.com/easy_biology_by_drpukan/

line: line.me/R/ti/p/%40easy_biology

Homozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary

WebYou either have two dominant alleles (homozygous dominant) or two recessive alleles (homozygous recessive). Read on to learn about the homozygous. Webลักษณะด้อย (Recessive) คือลักษณะที่จะถูกข่มเมื่ออยูในรูปของเฮเทอร์โรไซโกตและจะแสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ Webลักษณะด้อย (Recessive) หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไป 4. ยีน ( Gene) หมายถึง หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต …

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

Source: Youtube.com

Dominant Alleles vs Recessive Alleles | Understanding Inheritance

Dominant Alleles vs Recessive Alleles | Understanding Inheritance

Source: Youtube.com

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

Source: Youtube.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

Source: Youtube.com

Understanding Autosomal Dominant and Autosomal Recessive Inheritance

Understanding Autosomal Dominant and Autosomal Recessive Inheritance

Source: Youtube.com

Punnett Square Basics | Mendelian Genetic Crosses

Punnett Square Basics | Mendelian Genetic Crosses

Source: Youtube.com

Homozygous, heterozygous, hemizygous, haploid

Homozygous, heterozygous, hemizygous, haploid

Source: Youtube.com

Alleles and Genes

Alleles and Genes

Source: Youtube.com

จีโนไทป์ และฟีโนไทป์

จีโนไทป์ และฟีโนไทป์

Source: Youtube.com

ให้ลักษณะ Homozygous?

.

acher_media › kru_thaพันธุกรรม – SatreePhuket

homozygous เช่น TT dominant = คู่ของยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันหรือเรียกว่าเป็นพันธุ์แท้ของลักษณะเด่น recessive = คู่ของยีนด้อยที่เหมือนกัน เรียกว่าเป็นพันธุ์แท้ของลักษณะด้อย เช่น tt heterozygous gene = คู่ของยีนที่ต่างกัน เช่น Tt ( พันทาง ) ซึ่งอาจเป็นยีนเด่นทั้งคู่หรือยีนด้อยทั้งคู่ การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมน เดล .

.

.

.

lecturestopicsBasic Genetics : Modes of inheritance – Department of …

Autosomal recessive inheritance คือ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยของโครโมโซมร่างกาย (Somatic chromosome) คือ มีการกลายพันธุ์ของยีนบนโครโมโซม , .

.

.

.

.

.

-meaning-of-homozygousความหมายของ homozygous และ heterozygous คืออะไร?

Homozygous อธิบาย สภาพ ทางพันธุกรรมหรือสถานะทางพันธุกรรมที่บุคคลได้รับลำดับดีเอ็นเอเดียวกันสำหรับยีนเฉพาะจากทั้งมารดาผู้ให้กำเนิดและบิดาผู้ให้กำเนิด มักใช้ในบริบทของ โรค ทำไม homozygosity ถึงเป็นปัญหา? .

documentGenetics 1 (Mendel)

3.2 โฮโมไซกัสรีเซสซีฟ (Homozygous Recessive) หมายถึง คู่ของยีนด้อยที่เหมือนกัน อยู่ด้วยกันหรือเรียกว่า เป็นพันธุ์แท้ของลักษณะด้อย เช่น aa, tt , .

04Homologous chromosome และ Homozygous แตกต่างกันอย่างไร – Pantip

1. Homozygous dominant คือ ลักษณะ genotype ที่เกิดจากอัลลีลเด่นกับเด่นมาเข้าคู่กัน เช่น AA TT 2. Homozygous recessive ตือ ลักษณะ genotype ที่เกิดจากอัลลีลด้อยกับด้อยมาเข้าคู่กัน เช่น aa tt ซึ่งมันตรงข้ามกับ Heterozygous ที่เกิดจากอัลลีลเด่นกับด้อย จาก Homologous chromosomes ทั้ง2อันมาเข้าคู่กัน เช่น Aa Tt ปล. .

.