Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Kpi คืออะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

หัวข้อ: KPI คืออะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

คำบรรยาย:

 • KPI คืออะไร
 • ประโยชน์ของการกำหนด KPI
 • ประเภทของ KPI
 • ตัวอย่าง KPI
 • ขั้นตอนการกำหนด KPI
 • เทคนิคการกำหนด KPI
 • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI

เนื้อหา:

KPI คืออะไร

Table of Contents

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เป็นการวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรมใด ๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ KPI ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
 • เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ครอบคลุมทุกด้านของการทำงาน
 • สามารถนำมาใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการกำหนด KPI

การกำหนด KPI มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยในการวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรม
 • ช่วยในการระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของการทำงาน
 • ช่วยในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
 • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน
 • ช่วยในการเปรียบเทียบผลงานของพนักงานหรือทีม

ประเภทของ KPI

KPI สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของงานหรือกิจกรรม ดังนี้

 • KPI เชิงปริมาณ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้ตัวเลข เช่น ยอดขาย กำไร ต้นทุน ผลผลิต เป็นต้น
 • KPI เชิงคุณภาพ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้คำอธิบาย เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความรวดเร็วในการบริการ เป็นต้น
 • KPI เชิงกระบวนการ เป็น KPI ที่วัดผลประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เช่น ระยะเวลาในการดำเนินการ อัตราความผิดพลาด เป็นต้น
See also  Usb คือ อะไร

ตัวอย่าง KPI

ตัวอย่าง KPI ขององค์กรทั่วไป เช่น

 • ยอดขาย
 • กำไร
 • ต้นทุน
 • ลูกค้าใหม่
 • ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความรวดเร็วในการบริการ
 • คุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 • ประสิทธิภาพของพนักงาน

ขั้นตอนการกำหนด KPI

ขั้นตอนการกำหนด KPI ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
 2. วิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่ต้องการวัดผล เพื่อระบุตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ
 3. กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย ของ KPI
 4. กำหนดวิธีการวัดผล ของ KPI
 5. สื่อสาร KPI ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

เทคนิคการกำหนด KPI

เทคนิคการกำหนด KPI ที่ดีมีดังนี้

 • ควรกำหนด KPI ที่ครอบคลุมทุกด้านของการทำงาน
 • ควรกำหนด KPI ที่วัดผลได้จริงและมีความน่าเชื่อถือ
 • ควรกำหนด KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ควรกำหนด KPI ที่สามารถนำมาใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI มีดังนี้

 • KPI ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • KPI กำหนดไว้มากเกินไป
 • KPI ไม่ชัดเจนและไม่สามารถวัดผลได้
 • KPI ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาการทำงาน

สรุป

การกำหนด KPI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนด KPI ที่ดีควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ KPI นั้น ๆ มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Webชับบ์ นำเสนอประกันภัยที่หลากหลายพร้อมดูแลคุณ อาทิ ประกัน … WebKPI คือ Key Performance Indicator หรือดัชนีที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับการประเมินว่าผลของการดำเนินงานเป็นไป … WebKey Performance Indicators (KPI) คือ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท สิ่งสำคัญคือ คุณต้องเลือก KPI. Web8 ขั้นตอนความสำเร็จการจัดทำ KPI ไปสู่กิจกรรม (Activity) โดยการจัดทำ Action Plan ก่อนที่เราจะจัดทำ KPI นั้นเราจะต้องตอบคำถาม 8 ข้อ

KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: www.sobkroo.com

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: thaiwinner.com

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: thaiwinner.com

7 KPI ควรแทร็กบนโซเชียลมีเดีย ถ้าอยากรู้ว่างานที่ทำปังหรือบ้ง

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: www.rainmaker.in.th

KPI vs OKR ต่างกันตรงไหน? วัดผลอย่างไร? | Cariber

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: blog.cariber.co

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ – Digital Breakfast Blog

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: blog.sunnysideupstudio.net

#KPIคืออะไร?… – NS Values : Beyond Business Consulting

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: www.facebook.com

KPI คืออะไร – Information@news

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: therama.info

Why it’s Necessary to Review Your Business KPIs as Your Operation Grows

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: www.gethow.org

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ – Digital Breakfast Blog

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Source: blog.sunnysideupstudio.net

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน, KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator), 17.19 MB, 12:31, 34,161, Thai Winner by Tiger Rattanaruengyot, 2020-06-25T02:00:00.000000Z, 9, KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร, www.sobkroo.com, 960 x 720, png, , 10, kpi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน. Web0.1 KPI คืออะไร. 1 ประเภทของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1.0.1 HR ที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้. 2 SMART Check! 2.1 S : Specific – เฉพาะเจาะจง.. Webข้อควรคำนึงถึงในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานมีเทคนิคง่าย ๆ คือ SMART ได้แก่ Specific (S) เจาะจงว่าต้องการทำอะไร …

See also  อะไร คือ Kosher

คำว่า KPI หรือ Key Performance Indicator เป็นหนึ่งตัวอักษรย่อที่คนทำงานบริษัทคงได้ยินบ่อย เพราะทุกองค์กรย่อมต้องมีการประเมินวัดผล ไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่ง โดยที่องค์กรส่วนมากก็วัดความเก๋ากันที่รายได้ กำไร และการเติบโตโดยรวมของบริษัท

Key Performance Indicators (KPI หรือ เคพีไอ) คืออะไร

Key Performance Indicators (KPI) หรือ ดัชนีชี้วัดผลงาน คือเครื่องมือที่องค์กรต่างๆใช้ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ KPI ระดับสูงรวมถึงผลประกอบการของบริษัท และ KPI ระดับต่ำรวมถึงผลประกอบการของแต่ละแผนกและพนักงานแต่ละคน

KPI ที่วัดได้ง่ายและค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือ KPI ของฝ่ายขายและทีมพนักงานขาย โดยที่แผนกขายทั่วไปก็จะถูกวัดผลการทำงานด้วยการสร้างยอด ใครขายได้เยอะก็ถือว่าเป็นพนักงานดีเด่น KPI แบบนี้เรียบง่ายและตรงต่อเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด เพราะ KPI หลักของธุรกิจก็คือการขาย รายได้ และกำไรเช่นกัน

อ่านแบบบทความได้ที่นี่: thaiwinner.com/what-is-kpi/

ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: youtube.com/channel/UCW-2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร

WebKey Performance Indicators (KPI) คือ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท สิ่งสำคัญคือ คุณต้องเลือก KPI. Web8 ขั้นตอนความสำเร็จการจัดทำ KPI ไปสู่กิจกรรม (Activity) โดยการจัดทำ Action Plan ก่อนที่เราจะจัดทำ KPI นั้นเราจะต้องตอบคำถาม 8 ข้อ

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Source: Youtube.com

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

Source: Youtube.com

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

Source: Youtube.com

KPI มีเอาไว้ทำไม

KPI มีเอาไว้ทำไม

Source: Youtube.com

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

Source: Youtube.com

KPI ที่ดีคืออะไร

KPI ที่ดีคืออะไร

Source: Youtube.com

12 บทเรียน KPI & Action Plan กับ ดร.ทองพันชั่ง บทที่ 4 การกำหนด KPI ที่ถูกต้อง

12 บทเรียน KPI & Action Plan กับ ดร.ทองพันชั่ง บทที่ 4 การกำหนด KPI ที่ถูกต้อง

Source: Youtube.com

เทคนิควิธีการกำหนด KPI แบบง่ายๆ

เทคนิควิธีการกำหนด KPI แบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

Ad related to: Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน .

.

.

.

.

blogKPI คืออะไร? ประเมินผลงานเพื่อคุณภาพขององค์กร

ทำความรู้จัก kpi คือ. ในการทำงานขององค์กร โปรเจคหรือธุรกิจก็ตาม ต่างมีเป้าหมายหลักให้ผลงานเกิดผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย , .

i-and-how-to-setup-good-kpiKPI คืออะไร วิธีตั้ง KPI ที่ดีต้องทำอย่างไรพร้อมตัวอย่างแบบ …

ดังนั้นองค์กรใดที่กำลังมองหาโซลูชั่นในการประเมิน KPI ที่เป็นระบบจับต้องได้ สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการปรับปรุงผล , .

-th › libraryตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) คืออะไร ความหมายและตัวอย่าง …

KPI ที่ดำเนินการได้: KPI ที่สามารถดำเนินการได้จะวัดผลการเปลี่ยนแปลงภายในของธุรกิจ ธรกิจของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัทหรือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกจ้าง .

ำหนด-kpiเทคนิคกำหนด KPI แบบทีมเวิร์ค งานดี งานเดินไม่เกินตัว

สำหรับหัวหน้างานการตั้ง KPI ให้ลงตัวกับคนในทีมเป็นเรื่องสำคัญ การรู้เทคนิคกำหนด KPI หรือ Key Performance Indicator แบบทีมเวิร์ค ให้งานดี งานเดิน ไม่เกินตัว จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ไม่หนักหนาเกินรับไหวและไม่น้อยเกินไปจนขาดความท้าทาย .

Ad related to: Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน .

nsive List of SoftwareContract ManagementBusiness Process MgmtVirtual Data RoomEDI

Review & Compare Our Shortlist of The Best KPI Tools for 2023. Leverage Our State of The Art Comparison Grid To Discover The Best Software For You Today! .

See also  อะไร คือ Single Origin

-adviceตอบทุกข้อสงสัย “KPI คืออะไร” ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน …

แม้ KPI จะขึ้นชื่อว่าเป็นเกณฑ์การวัดผลการทำงานที่ดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ตายตัว ดูแล้วเป็นสิ่งค่อนข้างเคร่งครัด แต่อย่างที่บอกไปว่า ถึงจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ (ที่ดี) ก็ควรมีความยืดหยุ่นแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของลักษณะการทำงาน พนักงานในองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยเช่นกัน แล้วอย่าลืมว่าคุณค่าของ “ความสำเร็จ” ในแต่ละงานก็มีลักษณะที่แตกต่างกั, .

microsoft-365ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs): KPIs คืออะไรและใช้งานอย่างไร

ในหมายเหตุปิดท้าย: ภาพหนึ่งภาพมีค่าพันคำ เมื่อทำการวัด KPIs ให้ลองใช้ การสร้างภาพข้อมูล ในรูปแบบของแผนภูมิสีสันสดใส , .

iKPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี

KPI (Key Performance Indicators) หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จ ให้เป็นตัวเลขหรือปริมาณที่ชัดเจน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทหรือพนักงาน และสามารถวัดผลกิจกรรมว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แค่ไหน .

nsive List of SoftwareContract ManagementBusiness Process MgmtVirtual Data RoomEDI

Review & Compare Our Shortlist of The Best KPI Tools for 2023. Leverage Our State of The Art Comparison Grid To Discover The Best Software For You Today!Automate & Monitor ContractsBrowse Our List and Save TimeOptimize & Manage ProcessesBrowse Our List and Save TimeSecure Information SharingBrowse Our List and Save TimeAssist Business Data ExchangeBrowse Our List and Save Time .