Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

KYT คืออะไร มีหลักการและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า "การฝึกอบรมการคาดการณ์อันตราย" เป็นวิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใด ๆ แฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติ และหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น

หลักการของ KYT

KYT มีหลักการสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

 • ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
 • คิดพิจารณาก่อนที่จะทำงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานคิดพิจารณาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และหาวิธีการป้องกันอันตรายเหล่านั้น
 • การให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผู้ปฏิบัติงานทุกคนว่า “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” ก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ KYT

Table of Contents

KYT สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการ KYT แบบมาตรฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การสำรวจเพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำงาน

ให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจสถานที่ทำงานและกิจกรรมการทำงานอย่างละเอียด เพื่อค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน โดยอาจใช้วิธีต่อไปนี้

 • สังเกตุการณ์สถานที่ทำงานและกิจกรรมการทำงาน
 • พูดคุยกับผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานนั้น ๆ
 • ศึกษาเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับงานนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง

เมื่อพบอันตรายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์อันตรายแต่ละอย่าง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของอันตราย ความถี่ในการเกิดอันตราย โอกาสในการเกิดอันตราย เป็นต้น จากนั้นจึงให้น้ำหนักความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง ความถี่ในการเกิดอันตราย และโอกาสในการเกิดอันตราย

ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย

เมื่อวิเคราะห์และให้ความสำคัญกับอันตรายแต่ละอย่างแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย โดยอาจใช้วิธีต่อไปนี้

 • ปรับปรุงสภาพการทำงาน
 • เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
 • เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ปลอดภัย
 • ให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลและประเมินผล

เมื่อกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามผลและประเมินผลว่ามาตรการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการลดอันตรายหรือไม่ หากพบว่ามาตรการเหล่านั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับปรุงมาตรการเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ KYT

KYT มีคุณประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
 • ช่วยลดอุบัติเหตุและอัตราการสูญเสีย
 • ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการดำเนินการ KYT

ในการดำเนินการ KYT ควรคำนึงถึงข้อควรระวังต่อไปนี้

 • ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรม KYT เป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการดำเนินการ KYT อย่างถูกต้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานควรมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ KYT
 • หัวหน้างานควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานดำเนินการ KYT

สรุป

KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและอัตราการสูญเสียได้ KYT ควรได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

ไซโลคำหลัก

 • KYT
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การวิเคราะห์อันตราย
 • การป้องกันอุบัติเหตุ
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ตัวอย่างการนำ KYT ไปประยุกต์ใช้

ตัวอย่างการนำ KYT ไปประยุกต์ใช้ มีดังนี้

 • พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งใช้ KYT ในการสำรวจสถานที่ทำงานและกิจกรรมการทำงานอย่างละเอียด พบว่ามีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้ารั่ว เครื่องจักรชำรุด พื้นลื่น เป็นต้น จากนั้นจึงวิเคราะห์และให้ความสำคัญกับอันตรายแต่ละอย่าง และกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซ่อมแซมเครื่องจักรชำรุด วางแผ่นกันลื่น เป็นต้น

 • พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใช้ KYT ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยเปลี่ยนจากการใช้บันไดแบบไม่มีราวจับมาใช้บันไดแบบมีราวจับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง

 • พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งใช้ KYT ในการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง เป็นต้น

See also  อะไร คือ Odd Number

บทสรุป

KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและอัตราการสูญเสียได้ KYT ควรได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

KYT คืออะไร

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.safetyinthai.com

KYT คืออะไร

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.safetyinthai.com

KYT คืออะไร

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.safetyinthai.com

การหยั่งรู้อันตราย (KYT)

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.tosh.or.th

การทำ KYT 4 ขั้นตอน – ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: osh6.labour.go.th

การหยั่งรู้อันตราย (KYT)

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.tosh.or.th

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย KYT

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.safetyinthai.com

การหยั่งรู้อันตราย (KYT)

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.tosh.or.th

หลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.safetyinthai.com

การหยั่งรู้อันตราย (KYT)

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร

Source: www.tosh.or.th

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร, ขั้นตอนการทำ Safety Talk และ KYT, 8.72 MB, 06:21, 10,007, E-Learning PEAC1, 2020-08-14T02:19:13.000000Z, 9, KYT คืออะไร, www.safetyinthai.com, 8534 x 8534, jpeg, , 10, kyt-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%b1

Kyt คือ อะไร มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร.

KYT คืออะไร

ขั้นตอนการทำ Safety Talk และ KYT

ขั้นตอนการทำ Safety Talk และ KYT

Source: Youtube.com

KYT ความตระหนัก ของความปลอดภัย | เจ้าหญิงแห่งวงการISO

KYT ความตระหนัก ของความปลอดภัย | เจ้าหญิงแห่งวงการISO

Source: Youtube.com

KYT การหยั่งรู้อันตราย วังน้ำเย็น

KYT การหยั่งรู้อันตราย วังน้ำเย็น

Source: Youtube.com

การทำ KYT ก่อนปฏิบัติงาน

การทำ KYT ก่อนปฏิบัติงาน

Source: Youtube.com

KYT

KYT

Source: Youtube.com

อบรมหลักสูตร KYT การฝึกหยั่งรู้ระวังภัย By เซฟตี้อินไทย

อบรมหลักสูตร KYT การฝึกหยั่งรู้ระวังภัย By เซฟตี้อินไทย

Source: Youtube.com

KYT สโลแกนความปลอดภัย

KYT สโลแกนความปลอดภัย

Source: Youtube.com

Safety Talk ความปลอดภัย ด้านการทำงาน | เจ้าหญิงแห่งวงการISO

Safety Talk ความปลอดภัย ด้านการทำงาน | เจ้าหญิงแห่งวงการISO

Source: Youtube.com

การ KYT ก่อนทำงานเขาทำกันยังไง

การ KYT ก่อนทำงานเขาทำกันยังไง

Source: Youtube.com

9788 › kyt-KYT คืออะไร

KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น. โดยคำว่า เควายที เป็นตัวย่อมาจากภาษา , .

.

.

.

.

kyt-คืออะไรKYT คืออะไร

Y (Yoshi) หมายถึง การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า. T (Trainning) หมายถึง การฝึกอบรม. หัวใจสำคัญของ KYT มี 4 ประการ คือ. 1. ปลูกจิตสำนึก , .

.

.

.

.

.

› hse-morning-talk-byKYT คืออะไร – ชื่อเว็บไซต์

Kiken Yoshi Training (KYT) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดๆ แฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติ และหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้น ๆ หลักการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT o ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง .

tivitiesKYT เทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน

KYT คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น K (Kiken) หมายถึง อันตราย Y (Yoshi) หมายถึง การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า T (Trainning) หมายถึง การฝึกอบรม .

sKYT คือ : Kiken Yochi Training รู้ถึงที่มา และ ความหมาย

.

a-kytรู้จัก KYT มือชี้-ปากย้ำ ช่วยลดอุบัติเหตุการทำงาน | EK CRANE

การทำ KYT คือ แนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานลดได้ การทำ KYT สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที .