Mou คือ สัญญา อะไร

Mou คือ สัญญา อะไร

Mou คือ สัญญา อะไร

หัวข้อหลัก

 • Mou คืออะไร
 • Mou ต่างจากสัญญาอย่างไร
 • Mou มีผลทางกฎหมายอย่างไร
 • Mou มีประโยชน์อย่างไร
 • Mou ตัวอย่าง

Mou คืออะไร

Mou ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หมายถึง บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ที่ประสงค์จะร่วมมือกันในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดย MOU ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

Mou ต่างจากสัญญาอย่างไร

Table of Contents

สัญญา (Contract) หมายถึง ข้อตกลงระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ที่ตกลงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน โดยสัญญามีผลผูกพันทางกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาลได้

ความแตกต่างระหว่าง MOU กับสัญญา มีดังนี้

ลักษณะ MOU สัญญา
มีผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่ มี
ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจนหรือไม่ ไม่ชัดเจน ชัดเจน
ระบุบทลงโทษหากผิดสัญญาหรือไม่ ไม่ระบุ ระบุ
สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้หรือไม่ ไม่ ได้

Mou มีผลทางกฎหมายอย่างไร

MOU ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาลได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อความในข้อตกลง MOU มีลักษณะที่ผูกมัดมากเกินไป เช่น มีการระบุบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน ก็อาจส่งผลไปถึงสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

Mou มีประโยชน์อย่างไร

MOU มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
 • ช่วยกำหนดขอบเขตและแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน
 • ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย
 • ช่วยป้องกันความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย

Mou ตัวอย่าง

ตัวอย่าง MOU เช่น

 • บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างบริษัท A กับบริษัท B
 • บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน

ข้อควรระวังในการจัดทำ MOU

ในการจัดทำ MOU ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

 • ระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือให้ชัดเจน
 • ระบุหน้าที่และบทบาทของทั้งสองฝ่าย
 • ระบุระยะเวลาของความร่วมมือ
 • ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • ระบุวิธีการแก้ไขข้อพิพาท

สรุป

MOU คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ที่ประสงค์จะร่วมมือกันในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดย MOU ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากข้อความในข้อตกลง MOU มีลักษณะที่ผูกมัดมากเกินไป ก็อาจส่งผลไปถึงสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

See also  อะไร คือ Transportation

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: thethaiger.com

MOU คืออะไร พาไปหาความหมาย เข้าใจ ชัดเจน รู้เรื่อง

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.thairath.co.th

สัญญา MOU – เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: roietmunicipal.go.th

MOU คือ อะไร? – บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.billionthaisupplygroup.com

MOU คืออะไร ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOU

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.passport.co.th

MOU คืออะไร ? – YouTube

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.youtube.com

“MOU หรือ บันทึกข้อตกลง” เป็น “สัญญา” หรือไม่ เพราะอะไร (คลิปนี้มีคำตอบ

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: halongpearl.vn

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: thethaiger.com

MOU คืออะไร? ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่? l SPRiNGสรุปให้ – YouTube

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.youtube.com

TODAY – MOU คืออะไร? . MOU ย่อมาจาก Memorandum of… | Facebook

Mou คือ สัญญา อะไร

Source: www.facebook.com

Mou คือ สัญญา อะไร, MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts, 1.17 MB, 00:51, 16,842, THE SECRET SAUCE, 2023-05-22T16:48:54.000000Z, 9, MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย, thethaiger.com, 1080 x 719, jpeg, , 10, mou-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Mou คือ สัญญา อะไร. WebMOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding.

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร

MOU คืออะไร

Source: Youtube.com

[MOU] คืออะไรและขั้นตอนการทําอย่างไร | พี่วี บัตรต่างด้าว

[MOU] คืออะไรและขั้นตอนการทําอย่างไร | พี่วี บัตรต่างด้าว

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร #เซ็นต์MOU #shorts

MOU คืออะไร #เซ็นต์MOU #shorts

Source: Youtube.com

MOU…สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

MOU...สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

Source: Youtube.com

MOU คุยกันบนโต๊ะ จับขั้วรัฐบาล

MOU คุยกันบนโต๊ะ จับขั้วรัฐบาล

Source: Youtube.com

มอง MOU ตั้งรัฐบาลผสมก้าวไกล | ทันโลก กับ ที่นี่ ThaiPBS | 16 พ.ค. 66

มอง MOU ตั้งรัฐบาลผสมก้าวไกล | ทันโลก กับ ที่นี่ ThaiPBS | 16 พ.ค. 66

Source: Youtube.com

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

Source: Youtube.com

.

.

.

.

.

y › news-58657MOU คืออะไร? บันทึกความเข้าใจ ที่เป็นเหมือนสัญญาใจ

MOU หรือ “บันทึกความเข้าใจ” ที่ย่อมาจาก Memorandum of Understanding คืออะไร คำอธิบายความหมายที่กระชับ เข้าใจง่าย นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือ , .

.

.

.

.

.

ancial-tipsMOU คืออะไร ? ในหลากหลายแง่มุม การเงิน การเมือง และอื่น ๆ

.

233387MOU คืออะไร เรื่องน่ารู้ของ MOU หรือบันทึกความเข้าใจในเรื่อง …

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding พูดง่าย ๆ ก็คือ “บันทึกความเข้าใจ” หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คล้ายเป็นกรอบความร่วมมือที่ตกลงร่วมกันว่าฝ่ายหนึ่งจะทำอะไร ดำเนินการแบบไหน อย่างไร เมื่อไร และอีกฝ่ายก็รับรู้และเข้าใจในแนวทางนั้น ๆ .

societyMOU คืออะไร พาไปหาความหมาย เข้าใจ ชัดเจน รู้เรื่อง

พาไปรู้จัก MOU หรือบันทึกความเข้าใจ คืออะไร รู้จักความหมาย เข้าใจ ชัดเจน รู้เรื่อง. นฤมล บุญแต่ง นักวรรณศิลป์ 7 ว จากกอง , .

See also  อะไร คือ Foodie

ow › mouMOU คืออะไร ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOU

MOU คือเอกสารสัญญาหรือหนังสือ ที่มีการเก็บบันทึกข้อตกลงที่มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งสองฝ่าย โดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นบันทึกข้อตกลงที่มีความเข้าใจตรงกันเป็นรูปแบบของหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา ข้อที่นัดหมายกั, .