กระบวนการ เกิด พายุ ฝน ฟ้าคะนอง

กระบวนการ เกิด พายุ ฝน ฟ้าคะนอง เข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด กระบวนการ เกิด พายุ ฝน ฟ้าคะนอง หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เรียนรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอชัดเจนจากกระบวนการ เกิด พายุ ฝน ฟ้าคะนอง

กระบวนการ เกิด พายุ ฝน ฟ้าคะนอง

กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวและพัฒนาของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) ที่เป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อน ที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่า และมีความหนาแน่นมากกว่า แล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกัน ในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศ จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้น เกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆ ลอยตัวอยู่ในอากาศ และในขณะเดียวกันจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆ เมื่อหยดน้ำเล็กๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น จะมีลักษณะเป็นเมฆ เมฆฝนฟ้าคะนองมีลักษณะการก่อตัวของเมฆไปในแนวดิ่ง ที่ค่อยๆ ขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตร ทำให้บางครั้งยอดเมฆอาจสูงถึง ๑๐ – ๑๘ กิโลเมตร .
กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ละพายุมีลักษณะและสาเหตุที่แตกต่างกันไป โดยพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากการเคลื่อนตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) ที่เป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อน ที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่า และมีความหนาแน่นมากกว่า แล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกัน ในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศ จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้น เกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆ ลอยตัวอยู่ในอากาศ และในขณะเดียวกันจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆ เมื่อหยดน้ำเล็กๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น จะมีลักษณะเป็นเมฆ เมฆฝนฟ้าคะนองมีลักษณะการก่อตัวของเม็ดไปในแนวดิ่ง ที่ค่อยๆ ขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตร ทำให้บางครั้งยอดเม็ดอาจสูงถึง ๑๐ – ๑๘ กิโลเมตร .

See also  สต อ รี่ บอร์ด หมาย ถึง