กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

เกี่ยวกับ กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นั้นมีหลายแหล่งที่เราสามารถศึกษาได้ค่ะ อย่างเช่น หน้าเว็บไซต์ของ [OBEC](http://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1003386_example.pdf) และ [GotoKnow](https://www.gotoknow.org/posts/401298) นอกจากนี้ยังมีหลายเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ และมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียน โดยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน .

วิดีโอเต็มรูปแบบของกลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

See also  ข้อสอบ กราฟ และ ความ สัมพันธ์ เชิง เส้น ม 1