Hrm คือ อะไร

Hrm คือ อะไร

HRM คืออะไร

Introduction

HRM หรือ Human Resource Management หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผน การจัดหา การพัฒนา การประเมิน การให้รางวัล และการรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความหมายของ HRM

HRM สามารถนิยามได้หลายวิธี ดังนี้

Table of Contents

 • HRM หมายถึง การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ
 • HRM หมายถึง กระบวนการในการวางแผน การจัดหา การพัฒนา การประเมิน การให้รางวัล และการรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • HRM หมายถึง กระบวนการในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับบุคลากร เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ความสำคัญของ HRM

HRM มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร หากองค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากมาย ดังนี้

 • ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
 • ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน
 • ช่วยให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพ
 • ช่วยให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

หน้าที่ของ HRM

HRM มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ดังนี้

 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) หมายถึง กระบวนการในการคาดการณ์ความต้องการและการจัดหาบุคลากรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการขององค์กร
 • การจัดหาบุคลากร (Recruitment) หมายถึง กระบวนการในการหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในองค์กร
 • การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) หมายถึง กระบวนการในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) หมายถึง กระบวนการในการวัดผลการทำงานของบุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน
 • การให้รางวัลและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดและมอบรางวัลและสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน
 • การรักษาบุคลากร (Retention) หมายถึง กระบวนการในการทำให้บุคลากรอยู่กับองค์กร
See also  ทุนประกันรถยนต์ คือ อะไร Pantip

ประเภทของ HRM

HRM สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

 • HRM เชิงรุก (Proactive HRM) หมายถึง HRM ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
 • HRM เชิงรับ (Reactive HRM) หมายถึง HRM ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • HRM เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) หมายถึง HRM ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • HRM เชิงบูรณาการ (Integrated HRM) หมายถึง HRM ที่รวมเอากระบวนการต่างๆ ของ HRM เข้าไว้ด้วยกัน

ประโยชน์ของ HRM

HRM มีประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร ดังนี้

 • ประโยชน์ต่อองค์กร

  • ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
  • ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน
  • ช่วยให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
  • ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพ
  • ช่วยให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 • ประโยชน์ต่อบุคลากร

  • ช่วยให้บุคลากรมีงานทำ
  • ช่วยให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  • ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
  • ช่วยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน

สรุป

HRM เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หากองค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและบุคลากรได้มากมาย

Webการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management หรือ HRM) คือกระบวนการที่จัดการนำเป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรให้มาบรรจบกัน … Webการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้ … WebFlash HR 2021-10-29 21207. Application People Management. HRM (ย่อมากจาก Human Resource Management) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์. Webการบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร? … ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือพนักงาน hrm มักมีอำนาจและอำนาจในการตัดสินใจน้อย …

HRM Human Resource Management

Hrm คือ อะไร

Source: www.businessplus.co.th

HR Persona….!

Hrm คือ อะไร

Source: hrpersonna.blogspot.com

HRM là gì? 7 điều bạn cần biết về HRM để tinh khôn ở công sở

Hrm คือ อะไร

Source: thuthuatoffice.net

HRM และ HRD… – แอพ เครื่องตอกบัตร อัจฉริยะ TimeMint.co

Hrm คือ อะไร

Source: www.facebook.com

What is HRM? & What are HRM activities? – Oceanize Geeks – Medium

Hrm คือ อะไร

Source: medium.com

HRM – HerbertNathan & Co

Hrm คือ อะไร

Source: www.herbertnathan.com

Trends and Challenges of HRM – Management Guru | Management Guru

Hrm คือ อะไร

Source: www.managementguru.net

How can an HRM software boost a company's competence?

Hrm คือ อะไร

Source: blogs.swadeshsoftwares.com

จะมาเป็น HR เหมือนกัน แต่ทำไมความรับผิดชอบไม่เหมือนเพื่อน

Hrm คือ อะไร

Source: www.businessplus.co.th

HRM Strategies for an Increasingly Complex, Uncertain, and Volatile

Hrm คือ อะไร

Source: www.hrmexam.com

Hrm คือ อะไร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management), 8.42 MB, 06:08, 135,778, Sasinat Kullanankanjana, 2017-05-24T09:41:48.000000Z, 9, HRM Human Resource Management, www.businessplus.co.th, 1080 x 1080, jpeg, , 10, hrm-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Hrm คือ อะไร. WebFlash HR 2021-10-29 22189. แอปพลิเคชั่น การบริหารงานบุคคล. HRM (ย่อมากจาก Human Resource Management) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลาก …

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management )
รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา PO231

จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ศรียศ รหัสนิสิต 58103011012
นายมณศิกาญจณ์ ใบโพธิ์ รหัสนิสิต 58103011042
นายวรชาติ ขลากระโทก รหัสนิสิต 58103011045
นายวิษณุ ศรีโยธา รหัสนิสิต
58103011049
นางสาวศศิณัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา รหัสนิสิต 58103011051
นิสิตชั้นปีที่2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

See also  เกษตรกร คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
อาจารย์สืบสกุล เข็มทอง

HRM Human Resource Management

WebFlash HR 2021-10-29 21207. Application People Management. HRM (ย่อมากจาก Human Resource Management) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์. Webการบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร? … ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือพนักงาน hrm มักมีอำนาจและอำนาจในการตัดสินใจน้อย …

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

Source: Youtube.com

HRM และ HRD ต่างกันตรงไหนบ้าง ลองมาดูกัน

HRM และ HRD ต่างกันตรงไหนบ้าง ลองมาดูกัน

Source: Youtube.com

หน้าที่ของ HRM คืออะไร ทำอะไรให้กับองค์กรกันบ้างมาดูกัน

หน้าที่ของ HRM คืออะไร ทำอะไรให้กับองค์กรกันบ้างมาดูกัน

Source: Youtube.com

PODCAST HR TALK: จะ HRM หรือ HRD ก็ HR เหมือนกัน จะทะเลาะกันไปทำไม

PODCAST HR TALK: จะ HRM หรือ HRD ก็ HR เหมือนกัน จะทะเลาะกันไปทำไม

Source: Youtube.com

บริหารคนอย่างไรให้ Lean และ Agile สิ่งที่ HR ต้องเลิก-เริ่มทำเดี๋ยวนี้ | The Secret Sauce EP.268

บริหารคนอย่างไรให้ Lean และ Agile สิ่งที่ HR ต้องเลิก-เริ่มทำเดี๋ยวนี้ | The Secret Sauce EP.268

Source: Youtube.com

EP1. เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำงาน HR

EP1. เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำงาน HR

Source: Youtube.com

รีวิวนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) อาชีพที่ทุกองค์กรต้องมี!!! (Ep13.)

รีวิวนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) อาชีพที่ทุกองค์กรต้องมี!!! (Ep13.)

Source: Youtube.com

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Management

Source: Youtube.com

รีวิว HRM สายบริหารธุรกิจที่น่าสนใจ | ทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ (Ep.26)

รีวิว HRM สายบริหารธุรกิจที่น่าสนใจ | ทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ (Ep.26)

Source: Youtube.com

hat-is-hrm-tasks-andHRM คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

HRM (ย่อมากจาก Human Resource Management) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายหน้าที่ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือองค์กรมักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย HRM มีหน้าที่อะไรบ้าง? ต้องทำอะไรบ้าง? .

ment › th-whatishrm-190117การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM …

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เ, .

Hrm และ hrd คือ อะไร.

Hrm และ hrd คือ อะไร

Hrm และ hrd คือ อะไร Hrm คือ อะไร.

Hrm คือ อะไร

Hrm คือ อะไร Hrm และ hrd คือ อะไร.

.

.

.

.

.

.

ment › 190530-hrm-objectiveวัตถุประสงค์ของ Human Resource Management (HRM) การบริหาร …

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เ, .

at-is-hrd-and-hrmHRM และ HRD คืออะไร? – Optimistic HR

HRM ย่อมาจากคำว่า Human Resource Management จะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะประกอบด้วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มรับคนเข้ามาทำงาน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักในหมู่พนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ก่อนเข้างานจนพ้นจากการเป็นพนักงาน .

-adviceลักษณะและขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource …

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management หรือ HRM) คือกระบวนการที่จัดการนำเป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรให้มาบรรจบกัน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล คุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย – เป็นหลักการที่แพร่หลายมีอยู่ทั่วไปตามองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจ .

blogHRM คืออะไร ทำไมทุกองค์กรขาด สายงาน HRM ไม่ได้

HRM (Human Resource Management) คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญแค่ไหนต่อทุกองค์กร ทำความเข้าใจเรื่อง HRM แบบละเอียด ได้ที่นี่ .